Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cwnwi Yswiriol y Prudential, Cyfyngedig PKIF SWYDDFA: HOLBORN BAnS, LLUNDAIN. CRYNHODEB O'R ADRODDIAD GYFLWYNWYD I'R 63ain CYFARFOD BLYNYDDOL i A GYNHALIWYD MAWRTH tied. 1913. Y GANGEN GVFFREDlXOL-Nifer yr yswirebau a roed allan yn ystod y Hwyddyn ydnedd yn yswirio am y a win o j, 5SH.I 5'! p, ac yn cynyrchu incwm blynyddol newydd o 34€,592p. Swm y blaen-ddaliadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn ydoedd 4.S26,993p, cynydd o MeSBp ar y flwyddyn 1911. Yn yebwanegol derbyniwyd 5893p mewn blaen-drlaliadau dan Dablau Yswiriaeth ar gyfer Afiechyd agyhoeddwyd yn ystod y flwyddyn. Swm yr hawliau am y flwyddyn ydoedd %40-t,409p. Nifer y marwolaethau ydoedd SiW. Nifer yr yswirebau gwoddol a addfedasant ydoedd 21.981, itiewrii bbi**ndal y thai ocdd yu 125,991p. Nifer yr yswirebau n I u- yswirebau mewn grym ar ddiwedd y tlwyddyn ot.dd !H)1,8.1S. Y (AGEN LAFURAWL.—Swm y bl ticn ddaliadau a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn oedd 7,792562p, cYllydd 0 161,154p Cyrhaeddodd yr hawliau am y flwyddyn 3,070,271p, yn cynwys ychwanegi&dau o bonus o 324,797p- Nifer yr hawliau a'r yswirebau a roed i fyny yn cynwys 5282 o yswirebau gwaddol a ddaethaut i rym ydoedd 382,734. Y nifei- o yswirebau rhydd a roddwyd yn ystod y flwyddyn i'r yswireb-ddalwyr o bum mlynedd ac uc .)d a ddymun- ent b"id o talu oedd 155.582, gan adael y nifer mewn grym yn 1 809,171. Nifej yr yswirebau rhydd a ddaethant yn hawliau yn ystod y flwyddyn oedd 52,29o. Cyfanswm nifer yr yswirebau mewn grYIII Yll y Gangen lion ar ddiwedd y tJwyddyn oedd 19,140,743, ac y mae cyfartaledd eu parhad dros ddeuddeng mlyticlld a haner. Mae ol-eiddo y Cwnmi. ymhob Canghen, fel y dangosir yn y fantoleii. ar ol LYJlU yniaith y swm a ysgrifeuwyd ymaith ,i diogeliadau, yn 84,573,932p, cynydd o 3 3-T2,250p ur eiddo 1911. Yn y Gangen Gyffredinol ychwanegir reversionary bonus yw 01 ]p 16s y cant a y symiau a yswiriwyd yn wreiddiol at bob dosbarth o yswirebau cyfraniadol a dynwyd allan Ir y flwyddyn 1876. Yn y Gangen Lafun wl ychwanegir bonus at y symiau yswiriwyd ar boh yswireb dros bum mlynedd o barhad i. ddenaut yn hawliau ar farwolaetb Dell addfedrwydd gwaddol o Mawrth 7, 1913, hyd Mawr. h 5. 1914, y ddau ddyddiad yn gyuwysedig fel y canlyn BLAENDALIADAU A DALWYD. 5 mlynedd a llai na 10 mlynedd. 10. 15 *N) tj .?f 20 25 30 30 40 40 50 .30. 60 6U iic uchod. YCH W ANEGIADA U BONUS AT Y SYMIAU YSWIRIWYD. £ 5 y Cant. £10. £20. x2,5 £:o 1;40 1;)0 1;60 Y mae cyfartaledd y bonus a gvhoeddwyd am y Hwyddyn ddiwiddaf wedi e? ?adw i fyny, M y dan?8)r, ac am yawir b?a ar ba rai y talwyd Maea d?Uada.u am 25 ndyne.M a 1)? a? 30 mlynedd, ac yswirebau ar t a rai y talwyd blaen-daliadau am 60 mlynedd ac uchod, rhoddir bonus ychwanegol o 5p. tt ;!)n. y cant. t Cymarodd y CWUlui :Q arweiniol mewn ffurfio Cymdcithasau Cymeradwy dan Ddeddf x awtnac t Cenedlaethol 1'tj l, Sefydlwyd ehwe' Cymdeithas, sef: ar gyfer Dynion, Merched, ?wasanaRthyddtoc, Mete) d yn gweithio mewn Golchdai, M?Dwyr, ? Gweithwyr Amaeth-j yddol & Gwledig.  Y nite Cyindeithasau Cymeradwy y Prudential wedi derbyn nifer hwr o aelodau, a chan y'i gweinyddir mewn cysvlltiad a Chwmni Yswiriol y Prudential, y mae y Cyfarwyddwyr yn edrych ar eu cyuydd a'u budd dyfodol gyda phob ymddiriedaeth. _i 1 MANTOLEN CWMNI YSvVlRIOL Y PHUDENTIAL, CYFYNGEDIG, CRYNHODEB O'R DDWY GANGEN AR Y Slain o RI fFVR, J912. CYFRIFOLDEB. P. 8 c. j Cyfakf 3 "yfiaiuldalwyr i,ooo,ow 0 Oi P e. c. Cronfa y Bywyd V i. wiriactl, Canghen Gyflred t 1 44,504.184 0 10 Cronfa wiriaeth ir g y f (. r gw,teltd,i 5,214 4 2 Cror.fa y Bywyd »- wirimeth- Caugilell Lafariwl 37,207,842 16 7 ,-S1,717,241 1 7 Cronfa ^agyfuerthol Budd- soddiada,j 1.300.000 0 0; Hawliau dap Y^ swirebau By w. yd cry> wylledig lie yng oghwre i ael en talu 165,530 18 8 Hawliau 'an Yswirebau Gwaelrd 1 grybwylledig He yo l,g il wrs cael eu tala 11 17 11 Bhrydd-daliaJau daledus ond heb eu tn.lu 2,1;33 12 8 Gweddill y bonus dau .iwir- obau by'vyil wedi ci gadw i'w rauu 186,514 lb 5 i I I i 84.571,932p 9 3: EIDDO. P. s, c GwystlOl1 (mo, tgages) ar eiddo yn y Deyri J Gyfunol 8¡33,349 15 10 Gwystlon ar, Ilo tuallau i'r Deyrnas G not Dim. i Benthycia.da, -drethiplm-yf- ol, ac erai' 1',339.172 6 4 Benthyciadat; .r Oes-fuddian j nau 1.145,5.38 14 11 Bentnyciadau ar Atchweliadau 90,661 13 0 Benthyciadau ar Stocs a Chyf- raniadau 337,385 2 0 Benthyciada'r ar Yswircbau'r Omni .),241.694 1 4 Benthydaclau ar sicrwydd Verbouol Dim. Benthyciadau i sefydliudau addyeg wedi eu sierhau ar incwm. etc. 47,729 7 9 j Buddsoddiadau Wedi eu rhoi i'w cadw gyda'r Uchel Ly. (24,400p 2J y cant Con- solidated stock) 18,300 0 0 Diegeliadau y Llywodraeth f'ydeiuig. 2.064,117 0 2 Stoc Ariandy Lloegr 152,902 IS 7 Diogeliadau Trefol a Sirol, y Deyrnas Gyfunol 1,697,680 15 0 Diogeliadau Llywodraeth India a'r Trefedigaethau 5,276,673 9 3 i Diogeliadau Llywodraeth Trefedigaethol 1,239,939 4 0 Diogeliadau Trcfol Indiaiud a Threfedigaethol 3,164,095 G 4 Diogeliadau Llywodraeth Dramor. 3,919,507 8 0 -Diogeliadau Talaetliol Tra- mor 485.063 10 4 Diogeliadau Trefol Tramor 2.824,238 15 10 Dyledebau ynglyn a Rheil- ffyrdd a "debenture stocks ac ynirwymiadau mewn aur, etc.—Cartref- ollL Thrarnor 17,311,308 1 '1 Cyfranau blaenbawliol a gwarantedig mewn theil- Ifyrdd, etc. 3,401,439 7 0 Cyfranau cyffrcdin mewll rheilffyrdcl etc. 3,000,908 7 5 Hawliau Ardrethoedd 494,177 4 5 Ardrcthi Eiddo Rhydd- ddaliadol a Thollau Ys- gotaili(i 4,653,780 4 0 Ardrethi Prydlesol. 8,66S 9 10 Tai 3,953,6()2 11 6 Oee futltlilillDau 34,626 14 (i Atchweliadau i,565,585 9 3 Gweddill y Goruchwylwyr 6,706 14 2 Blacodaliadau yn sefyll 620,586 11 5 Llog a Rhent yn aefyll 79,76-2 11 3 Llog yn deilliaw ond heb fod daladwy 668,151 15 5 Biliau derbyniadwy Dim. Arian -Ar deposit. 20,000 0 0 Nlewn liaw scargyf- rifon agored 303,404 10 1 Gweddill y 8wm dyledusoddi wrth G ymdcithasau Cym- wy 72,113 16 3 j L,rAdi%,y 72,113 It; 3 84,571, 932p 9 3 | 1 undei jymr gwerth di? ?,eliadau y ?toch ExcLMge, dan reolau y Cwmm, gan: Cyfarwydd- wyr. Y mee gwerth y rha. ,yo wedi ei gymharu & phrishm canol y farchnad, hagfyr Slain !9t2. gan 1 oi ystyr?ett) dd, a?wy i !o? a dde<i?i, ac y mae y gwahaaiaeth yi cael mwy na darpar ar ei f.-r gan fudd t-ddiadau y cronfeydd adgvfuerthol Arwyddwn fud yr kid, a ddaugosir yu y fantolen, ya eiu barn ni, yu c cyfanswm yn llawn gwerth yr hyn y i ^odir ar wahau i'r buddsoddiadau y cronfeydd adj. iicrthol sydd wedi eae; rhoi cyfrif am da nt. Nid OC3 ran o uurhyw groufa wedi ei roi yu umoagyrchol neu anuniongyrchol at un pwrp iieblaw y ma.th o fusnes At ba uu y mae i'w roddi. A. C. TnOMPSO, RheuIwfCySredico!. D. W TABL, t „ Cyd,Y„ ?i.f, enyd,d'ton. J. SMART Ø¡ 1 eny (Ion. J. BURN, Rhifyddwr. W. L?,DGAR HONI1:, ™>S. C. DgWEY, UdAy,M. ? K??' ?.r?yr. '??. C.  hud gyd& chYDorthwy y CyfriIwyr TrwyJJcdig, fe y Modir iaod wedt arcnwilio y cyfrifon w od. a yr holl hysbysrwy Id a'r eglurhadau ? oeddym eu t?ngMn. ac yn ein 1-nfu y e y cyfryw gyfrifon yn gywir, ar Fantolec uchod ?ed: ei thyau allan yn fjrioilol fel ag i rod golwij wuioueddol ar setyllfa y Cwmni, yu ol yr h:, ibyarwydd a'r eglurhada i goreu a roed i 1 se rely dargosir hwy ar lyfrau y Cwmni. Nid och an o unrhyw gr oaf,& w ",I e, ro, ytl union -rchol neu anuniongyrchol at ua pwrpa. heblaw y nath o fusnes at b& uu y mae i'w roddi. PHILIP SECRETAN, ) W. H. NLHOLL. Anhwil,wyr. Yr ydym wedi archwil. gweithrediadau Arianol iderbyniadou a th t'iadau) sw d yn effeithio ar y cyfrifon o'r Eiddo ar F ddsoddiailau am y flwyddyn yn c weddu lthFL .;fyr Aiii, 1912, ac yu cael fotl y cyfryw mewn yflwr da ac wedi eu har w yddo yn briodol Yr ydyn, hefyd, wedi archwilio y Gweithredoed a'r Diogeliadau, Tystys^nfait. e> a yu cyni-yellioli", yr Eiddo a'r HucMsod^iadaQ a nsodir alt, yu y cyfrif uchod, ac yn aicrhuu :o«l y cytryw uiov meddiant a obadwracth ddioge! ar y 31., 1 o Tlagfyr, 1912. DELOITTE, l'LKNDER, GRIFFITHS C> h'.t < 'hwefror 19% 191.>. C) frifwyr rwyddedig. Gelli cael y Tablan e uurbyw funylion pellach otllix nh yr Arolygy<i<. -Mr. W. H. Mallett, 1 leswylfa, Port' doc neu gan uu o'r Arolygwyi Cyuortbwyol-), H. Davies, Brvjjguy. Oolgellau R ,I)erts, 42. High Street. Jreoliu itio- R. D owells, Eryl. dou, Cri ,eth a I). G kins, 0* ,iale,n Terrace Pwllheli neu g «u un o'r yarychiolwyr Ueol a .?tyD—Mri. T. Davies, Trevor; D W. Jones, ??n; ?. W. J .es PwUheh- T. Davm ?eiyn; R. GhJ ?9, S?ra; C. Jones, Llanbcdrog; Jones Abersoc? J. Williams. T. Dav'ie' Nef ?" Jones a ?. K Rt?hcs, r?tif?dw a T. Priwhard, ?jith-y Uc?t. AT EIN GOaEBWYR. Awfojifit erbyu BOKEU SAi>WRN y fun Vvllaf Pob airchiriteii a tbHli»drtii am r UD.JORN T'WHRINFON i'r UORUCHWYLl WH, 74, Hij[h StiHct. Pwllheli Poi) tfobobiaeth i'w eyfeirio— Ytt ^PGORN OFFICE, PWLLHKLI. Bytici \n deJa genym clderhyu gobeb- iaethnu oddiwrtb ohflbwyr ar faie, ton Ueol o (irlyddONtl, cyhopcidus

NODION A HANESION.

- - - -Yr -Eneth Gollcdig.1

Ceisio Neidio o'r Tren.

I -.Rheswm o Bwllheli. |

Henadurtftld y Cyngor Sir.

IQwanc am Ddiod. I

Dirgelwch ar Fwrdd Aeer" .long.

i Cadeirydd y Cvn&ror Sir.

Cwmni Yawarlol y Prudential

Dal Lleldr yn yr Ystafell…