Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

NODION LLENYDDOL.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODION LLENYDDOL. I ,(Pob Llyfr a Chyhoeddiad Cymraeg i'w I adolygu i'w hanfon i'r Parch. D. Tecwyn Evans, B.A., Llys Menai, Portdinorwic.) CENHINEN GWYL DEWI. I Amheuthyn mewn dyddiau fel y rhain yw darllen cyhoeddiad nad edwyn na phlaid nac enwad. Yn bendifaddeu cy- hoeddiad gwerthfawr i genedl fel ni yw'r Genhinen. Nid oes derbyn wyneb ger ei bron hi. Fel y gwyddys, rhifyn ar- bennig yw Cenkinen Gwyl Dewi o barch i goffadwriaeth Cymry glewion a theilwng sydd wedi ymado a'r fuchedd hon. Syniad rhagorol yw hwn, ac y mae clod yn ddyledus i Eifionydd am ei gario allan unwaith eto mor lwyddian- nus. Swllt yw pris y cwbl, a hyderaf fod lliaws o Wesleaid Cymru yn prynu ac yn darllen y Genhinen. Y mae gennym ddigon o amser a digon o arian at bopeth a fynnwn, ac yng nghanol yr holl wario ar foethau, gobeithio nad ydym yn anghofio pwrcasu cyhoeddiad mor deilwng a'r Genhinen. Rhifyn amryddawn yw hwn. Coffheir ynddo am bregethwyr o bob enwad, beirdd, gwleidyddwyr, llenorion, cerddorion, athrawon,—y rhai y mae eu tarianau oil yn astalch y cedyrn, a'r rhai a wnaethant eu rhan i yrru'r hen wlad yn ei blaen. Dyma ysgrif dda gan y Parch. 0, Lloyd Jones, M.A., B.D., Bryn Siencyn, ar y Parch. Evan Roberts, Dolgellau, pregethwr gwreiddiol a gry- mus iawn a ddechreuodd bregethu gyd- a'r Wesleaid, ond a aeth drosodd at y Methodistiaid Calfinaidd, ac a lwyddodd yn fawr gyda hwy. Dyddorol yw ysgrif y Parch. J. C. Morrice, M.A., Llandeg- fan, ar hen fardd hyglod, Gruffudd ab leuan, a flodeuai tua 1500-1530. Dy- ma ddarn peraidd o gywydd Gruffudd i'w anwylyd: Ni aned yn nwy Wynedd Oil i gyd un well i gwedd Mae parch yn i hwyneb hi, Mae'n weddus pob man iddi; Gwefusau fal mannau met, Gwrid brig y cerryg cwrel Golwg gwar lliw mwyar llwyn Gloywddu a mwnwgl addwyn A llaw fychan mewn maneg, A genau doeth a gwen deg. I Ni chaid tolc o'i gwyched hi, Na thwrn amherffaith arni." Rhoddir lie parchus yn y rhifyn i'r ys- grif ar y Parch. Richard Roberts, Llun- dain, gan yr ysgrifenydd presennol y Mae gan Cadfan amryw ddarnau bardd- Onol yma,—hapus iawn yw ei waith Ar lan bedd Hwfa Mon Ni bu farw ef, ond cysga Yn nhawelwch erw Duw Mynna'r Nef, a mynna Gwalia Gadw Hwfa'n Hwfa fyw. Byw i gann-canu mwyach Gaiff, heb ofid nac ystaen; Ac mae'n canu'n fil pereiddiach Nag y canai 'rioed o'r blaen." Ymysg beirdd Wesleyaidd a ysgrifen- Godd i'r rhifyn hwn, sylwais ar enwau ynfor, Gwespyr, Gwilym Dyfi, Mr. T. erbert Htighes, Ab Hefin. Buasai'n (Ida iawn gennyf weled chwaneg o'n g^ -vemidogion ieuainc yn ysgrifennu i'n y oeddiadau cenedlaethol. Y mae ddigon ohonynt a fedrent Wl1e"l :l Q, aim ond iddynt daro ati. Y 1hae 11 bwysig inni gadw cyfathrach agos si b WYSlg lnl11 gaclw cyfathrach agos hyl",Y d y genedl, a hyderaf y bydcl i'n brod-yi leuanc medrus gymeryd yr aw- grym. Ysgrifennir yn deg ac yn feis- trolgar ar "Dr. Lewis Edwards fel diwinydd" gan y Parch. John Owen, Anfield, Lerpwl. Cymhellir ni i beidio edrych ar Dr. Edwards fel oracl anffael- edig, ond i ymegnïo" i ddeall athraw- iaethau'r Efengylgyda'r sobrwydd medd- wl, y parchedigaeth, a'r eangder ysbryd oedd yn nodweddion mor amlwg ynddo ef." Dyddorol a tharawgar-fel y dylai fod-yw ysgrif y Parch. W. Glasnant Jones ar Watcyn Wyn. Gwreiddiol a gwerthfawr yw cynghorion Watcyn Wyn i'r bechgyn-bregethwyr yn ei ys- gol. Dyfynnaf rai ohonynt:— Pregethwch eich bregethau'ch hunain, boys: byddwch yn Jacob neu yn Esau nid yw pob Isaac ddim yn ddall, cofiwch chwi." Peidiwch gwaeddi mewn gwaed oer, neu fe aiff yr awr weddi yn waeddi. Peidiwch whado (hynny yw, dyrnu, cnocio) 'r Beibl wrth breg- ethu, neu fe aiff yr oedfa yn show Punch and Judy. Beth feddyl- iech chwi am ganwr yn whado 'i gopi wrth ganu ? Cyngor go dda yw'r olaf i rai ohonom ni bregethwyr. Gwnn am bregethwr a falodd Feibl hardd a Llyfr Emynau newydd cryf, wrth eu dyrnu a'u cnocio am dair blynedd yn ddidor. Dylai pob un tebyg iddo gario'u Beiblau a'u Llyfr Emynau eu hunain i bob pulpud, a thalu'n gyfiawn am bob un a ddrylliwyd ganddynt, hyd oni chadwont eu dyrnau a'u bysedd yn weddaidd. Nid oes ham- dden na gofod i alw sylw at ddim ond prin ddegwm y rhifyn rhagorol hwn. Argymhellaf y Genhinen yn galonog i'ch darllenwyr. Yn rhifyn Mawrth o'r Homiletic Review, ceir ysgrif dda iawn ar destyn anodd-Temtiad Crist-gan y Parch. J. Hugh Michael, B.A., Wakefield. Ys- grif glir, ofalus, feddylgar ydyw; er nas gwnn pam y mae eisiau cymaint o ddy- fyniadau yn yr iaith Roeg ynddi; ac os oes eu heisieu o gwbl, y maent yn rhy elfennol i'w cyfieithu, fel y gwneir ym- hob engraifft.

CERDDORIAETH. I

DIFFYGION A RHAGORIAETHAU…

Advertising

YN Y SENEDD.

Advertising

I 'M? bC"m. Y Pethau nid…