Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

BWYD Y BOBL.

AMODAU EEDBWGI GB'dM . j IAM.?i?AU…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AMODAU EEDBWGI GB'dM j I AM.?i?AU ti?i.???t?i.?. l..)' Y mae y Galluoedd Canolog, trwy y Count Czernin. Gwemidog Tramor Austria, wedi cyhoeddi yr amodau, ar sail y rhai y maenthwy yn barod, ar unwaith, i ymdrin ynghylch heddwch cyffredinol. Cy hoeddir y telerau yn y ffurf o atebiad i'r amodau a osodwyd gan Rwsia gerbron y Gynhadledd yn Brest Litovsk, ond nodir "y disgwylir i'r holl deyrnaoedd sydd yn awr yn ymladd, o fewn amser rhesymol, heb eithriad, ac heb gadw dim yn ol, rwymo eu hunain yn y mcdd llwyraf i'r holl amodau." Y mae yn amlwg, felly, fod yr atebiad wedi ei fwr- iadu nid i Rwsia yn unig, ond i'r holl Gyngheiriaid. Seilir yr amodau felly ar y datganiad yn nhelerau Rwsia nad oes meddiannu tinog- aethau, na thalu iawn rhyfel i fod. Ar y tir hwnhawlia Germani i'w Threfedigaethau gael eu dychwelyd iddi. Gosodwn yma yn gyfymyl amodau y ddwyblaid—Rwsia a'r Galluoedd Canolog, Rwsia- Nad oes dim tir a oresgynwyd yn ystod y rhyfel i gael ei feddiannu trwy drais," a bod y milwyr sydd yn y tir- oedd bynny i gael eu tynnu oddiyno yn ddiymdroi. Fod annibymaeth politicaidd y bobl a gollasant hynny, trwy y rhyfel, i gael ei adfer iddynt yn yr ystyr llwyraf. Y dylai cenhedloedd neu ddosbarth- iadau o genhedloedd na feddent annib yniaeth boliticaidd, cyn y rbyfel, gael cyfle teg, a sier, i ddatgan a fynnent hwy fod yn annibynnol a'i peidio: neu yn niff yg bynny i ba wlad neu deyrnas y carent berth yn. A rhaid trefnu fod y bleidlas yn y rhandiroedd hynny y fath fel y ca bawb, yn alltud neu ymfudwyr, yn ogystal a thrigolion arferol, gyfle hollol rydd a tbeg i ddatgan eu barn. Mewn rhandiroedd yn y rhai y mae y cenhedloedd o darddiad cymysg, rhaid, trwy ddeddfau arbennig, sicrhau hawl iau y lleiafrif-hawl i ddatblygu mewn addysg, &c., ar linellau cenedlaetbol, a hawl, hyd y gellir, i drefnu eu ham- gylchiadau eu hunain. Nad oes, yr un genedl i dalu i'r llall yr hyn a elwir yn iawn rhyfel." Y tal ia-Iau a wnaed eisys i gaol eu dychwel- y-j. Colled personau unigol trwy y rhyfel i gael eu talu o drysorfa gyffred inol i'r hon y eyfrennir, ar amodau teg, gan yr holl alluoedd. ■" Fod y mater ynglyn a ThrefeJigaeth i au i gael eu penderfynu ar yr un eg- wyddorion a'r rhai a gynhwysir yn y pedwar paragraff cyntaf o'r crynhodeb bwn. Y Galluoedd Canolog- Ni fwriada y Galluoedd Canolog fedd- iannu trwy drais unrhyw randir or- esgynwyd yn ystod y rhyfel. Pe tae annealltwriaeth ar ryw bwynt neu bwyntiau, gellir trefnu ym mlaenllawar gyfer symudiad buan y cadrodau o'r tir oadd goresgynedig, fel na byddai angen aros hyd nes yr arwyddid y cytundeb. Ni cheisia y Galluoedd Canolog ddi- feddiannu unrhyw wlad o'r annibyniaefcb boiiticaidd oedd ganddi cyn y rhyfel. Ynglyn a'r pwnc i ba deyrnas y dylai unrhyw randir nad oedd yn annibynnol berthyn, ni ellir setlo hynny yn rhyng- wladwriaethol, rhaid gadael y mater i farn pobl y rhandir ei hun. Ehaid edrych ar hawliau y lleiafrif fel rhan o hawi pob cenedl i ddewis ei llwybr a'i thynged ei hun. Y mae y Galluoedd Canolog, dro ar ol tro, wedi datgan na ddylid disgwyl i'r naill wlad dalu costau rhyfel i r llab," ond yn unig fod pob gveiad i vneu i tal- iad ar gyfar carcharorion hyfel, a chydnjiJbod bawl carcbarorion anfi!vvyol neu ddinesig, i ad adaliad am eu colled ion. Ynglyn a thrysorfa gyffredinol i'r pwrpas hWD, ni ellir penderfynu dim ynglyn a hi oddigerch i'r Galluoedd eraill, a hynny o fewn ysbaid rhesymol, gyduno yn yr ymdrech am heddwch. Aw stria yn unig o'r pedwar Gallu Canolog sy'n meddu Trefedigaethau: mewn pertfaith pysondeb a chynhygion Rwsia y mae cynrychiolwyr Germani yn hawlio Cod y trefedigaethau yn cael eu dychwelyd. Ni fedr Germani ildio o gwbl ar y mater hwn. Yn yr un modd yn hollol y mae Rwsia yn hawlio fod tiriogaeth a. oresgynwyd gan y Galluoedd Canolog yn cael eu hadfer yn ol. Y mae'n amlwg fod yn y cynhygion hyn lawer o bethau sy'n dra an- neffiniol, yn arbennig felly yngiyn a Belgium ac efailai Pwyll, pethau fydd yn ei gwneud yn dra anodd i'r Cyngrheiriaid ymuno yn ddiym- droi yn yr ymdriniaeth. Gwelwn hefyd nad oes yn y cynhygion air o son am y League of Nations, ac yn sicr fe ddylai h, nny fod yn amod bendant mewn unrhyw ymdriniaeth am heddwch. Ond ar y llaw arall y mae yn y cynhygion lawer o bethau y buom ni, o leiaf ynolein proffes, yn dadleu ac yn ymladd trostynt, ac yn arbennig felly y dat- ganiadau ynghylch no annexations," &c. Credwn nad all y Cyngrheiriaid, ar ol hyn ymgadw yn hwy heb wneud datganiad newydd chr, a manwl ar ba amodau y maent hwyth- au yn barod i ymdrin a'r cwestiwn oil bwysig o heddwch. Os na wnant hynny bydd Germani wedi ennill mantais fawr arnynt mewn ystyr ddipl,ot-nalaidd,-gesyd e;t'hlin ar. clir diogelach a rawy derbyniol gyda'r Sosialiaid yn eu gwlad ei hun, a chyda corff mawr y werin yn Rwsia. Yr ym eisys wedi colli, trwy bolisi y" hnoch out blowgym orth milwrol Rwsia. Y mae hynny yn beth digon irad, ond peth gwaeth na hynny fyddai i ni yrru Rwsia benbwygilydd o du Germani. Y mae y cynhygion, a dyweyd y lleiaf am danynt, yn galw am i'r wlad sefyll o'r tu ol i Asquith, Wilson, ac Arglwydd Lansdowne. Y mae cyfran o'r wasg eisoes, yn ol ei harfer, yn41awn o ddifriaeth- y Billingsgate, yn yr hon y maent yn wir feistriaid. Ond, chwedl y "Manchester Guardian," y mae i'w obeithio, ac i'w ddisgwyl yr, ym- drinia y Llywodraeth ei hun a'r mater gyda difrifwch anrhaethol fwy cwbl ofer cwrdd a sefyllfa mor ddifrifol ac alaethus a'r spn a glywsom yn llawer rhy ami am peace traps, a'r cyffelyb. Y mae'r pethau sydd yn y glorian yn llawer rhy boenus i beth felly.

[No title]

f'i ,JJl ('i ,'. '...1 ..r…