Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

BWYD Y IBOBL.I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BWYD Y BOBL. I Ateb Cwestiynau Pwysig. P,.ajOdd 1,'SiC r::ha:U llaeth llB! rit lLi.11 blant? Mae haw I gan (1) bob plentyn o dan bum mlwydd oed, j (2) pob gwraig feichiog, a (3) pob claf, i fynnu cael eu cyfran o laeth o flaen pawb arall. Gallant, os yn dlawd, hawlio ei gael yn rhatach na neb arall. Os na fedrant fforddio talu, gallant hawlio ei gael am ddim. Pwy fydd yn i talu am dano felly ? Rhaid i'r trethi Ileol ddwyn han- I ner y gost, a bydd i F wrdd Llyw- I odraeth Lleol, Llundain, ddwyn yr hanner arall. Pa bryd y daw Cardiau Gig mewn grym? Ymddibynnahynny ar drefniadau y P wyi Igor Bwyd ym mhob ardal. Ond rhaid iddo ddod i weithrediad Mawrth 25ain. Ai un cerdyn a geir i deulu? Nage, ceir cerdyn i bob aelod o'r teulu. A raid registro mewn. shop neill tuol? Rhaid, fel ag a wneir am ymenyn a margarin, ac fel ag a wnaed o'r blaen am siwgr. A raid i holl aelodau yr unteulu registro yn yr un shop ? Na raid. Gellir registro pob aelod o'r teulu mewn shop wahanol os dewisol hyiiny ganddynt. Pa fantais y sydd o ranntir teulu fezly ? Y mae rhai shopau yn gwerthu dim ond pore, a rhai eraill adim yn gwerthu pore o gwbl. Trwy rannu eu cardiau rhwng dwy shop, gall teulu felly gael y math bynnag o gig a ddewiso. '• A ga shopwr werthu cig ir neb a fynno ? Na cha. Ni bydd icyfreith- lon i shopwr werthu i neb ond y sawl a to wedi registro fel cwsmer yn ei shop-oddigerthiddyethr- iaid ahlysurolary m W lid. Oi bydd rhywun 'viiedi:'registro. fel ewsmer, a all efe hawlio, gael y swm a ganiateir ar ei gerdyn ? Gall,— os bydd gan y shopwr ddigon o stoc o, gig ar gyfer ei holl gwsmer-, iaid. Os amgen, dyledswydd y shcjpwr yw rhannu y stoc a fo gan- ddo yn gyfartal rh-A ng ei holl gws- meriaid. Ni chaniateir iddo roi Iowans llawn i'r sgweier, a dim ond 91 W.  t t hanner lowans i'r gweithiwr. Han- fod y cynllun yw gosod pawb ar yr un tir. A i. cig f~fres yn uniga ellir ei bwr- casu drwy'r cardiau? Nage. Gellir prynu cit, moch wedi ei tialltu, neu. gwnhingen, neu ifowl, neu chwyad, neu lard, drwy'r tocyn. Ond rhaid i-rhoi darn o'r tocyn cyfatebol i'r hyn Na brynir i fyny bob tro y prynir. A raid registroam ffowls a gwn ingodl Na'raid. Gellir prynu y rhai hynny pa Ie bynnag y bo'nt i'w cael. Ond rhaid cadw o fewn y pwysau a ganiateir drwy'r tocyn, a rhaid rhoi y darn o'r tocyn i fyny wrth brynu yr un modd ag wrth brynu cig, A oes cyfnewidiad ym mhrisy Te ? Oes. 0 dan y rheol newydd ni bydd ond un pris i'r te. Gwerthir pob te am 2/? y pwys, neu wyth ceiniog y chwarter. Ni chaniateir "i neb godi mwy na hynny, ac ni eiiir prynu am lai na hynny. Daw hyn 1 rym can gynted ag y medr y n)edr y shopwr glirio'r stoc te sydd ganddo ar law yn avvr. Ond daw y rheol mewn grym ymliobman drwy'r wlad ar ol Mawrth 18fëd. A oes perygl Priitdey bard:? Oes. Ymddibynna ein cyflenwad o flawdiau at faraa( fod digon o iongau i'w cludo yma, ac mae'r llongau yn brin. Disgwylir y pery y pnnder hyd ddiwedd Ebrill neu Mai, ac felly anoglf pawb i gynhilo y bara hyd y mae modd, a defn- yddio tatws a llysieufwyd yn ei/le hyd y gellir. A ellir codi ychwaneg o yd yn y wlad yma ? Gellir. Gwneir pob ym- drech i wneud hynny, Mae pob ffarmwr o dan orfodaeth cyfraith i aredig cymaint ag a fo'n bosibl o dir at godi gwenith, a haidd, a cheirch. Bydd yn agored i ddirwy drom os gwrthoda wneud. Os bydd ffarmwr yn esgeuluso ffarmio yn dda, ac yn peidio gwneud y goreu o'i dir, gellir ei droi ymaith yn ddi- rybudd. Beth yw sa fle ffarmwr fo"n gwneud ymenyn? Ganiateir i bawb fo'n cynhyrchu bwyd gartref i ddefn- yddio y cyfryw ymlaenaf oil at wasanaeth y teulu, a'r gweithwyr a gyflogir. Caniateir lowans hel- aethach o'rcynnyrch cartief hwn- nw i'r neb a'i cynhyrcho. Lie na chaniateid i deulu i brynu ond dau bwys o ymenyn yr wytimos, can- iateir iddo ddefnyddio tri phwys os bydd yn caelei wneud gan y teulu. Beth am gig moch ? Cymhwysir yr un rheol at y cig moch a helltir gartref. Caniateir i'r neb fo'n halltu cig moch ddefnyddio tri phwys am bob dau bwys a gania- teid iddo brynu mewn shop. Cym- hwysir yr un rheol hefyd at gig an. ifeiliaid eraill a godir ac a leddir gan y ffarmwr. Beth am fwyd gweithiwr ar y fferm.? Gosodir y gweithiwr ar yr un tir a'i feistr, mor bell ag y mae a fynno a'r bwyd a godir ar y fferm. Caniateir i'r ffarmwr gyfrif ei weithwyr fel aelodau o'r teulu, ac i gael y lowans yn ol cyfartal- edd o dri phwys yn lie dau o'r def- nyddiau bwyd a gynhyrchir ar y fferm. Bydd y gweithiwr fo'n cael bwyd gartref gyda'i deulu yn cael cyffelyb fraint os mai bwyd a gyn- hyrchir ar y fferm lie bo efe'n gweithio a ddefnyddir ganddo ef a'i deulu. Beth am gig cwningodac addr gwylltion l Caniuteir i, ffermwr ladd y rhai hyn fo ar ei dir, ac ni chyfrifir eu cig fel rhan o lowans (neu rations) cig y teulu o gwbl. Nid vw hyn yn golvgii fod ganddol hawl i ladd game. Ond ag eithrio game gall ladd unrhyw greadur- iaid gwylltion bwytadwy a geir ar ei dir.

[No title]

BWRDD Y GOL..

[No title]

Advertising