Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Yn Ystafell y Cynghor, Whitehall,…

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

Yn Ystafell y Cynghor, Whitehall, y ped- werydd dydd ar hugain o Fawrth, 1868, Oan Arglwyddi anrhydeddusuf Ciifrinqynghor ei Matnrhydi. ]>IIEE¡;NOL. AEfiLWYDD LYWyDD. ????NLEYOALDERLEY. DUG SOMERSET. 0 ALDERLEY. 4 SYR GEORGE GREY, BAKWNio. MR. MILNIFR GIBSON. ME. BRUCE. MR. GOSCHIN. YN gymmaiut ag i ddeddf g?el ei phMio yn MMdd-dymmor yr unfed ar ddeg a'r ddeuddegfed Bwjddyn 0 dcTraasixd .I M?wrhydt Pl- P" ".nt a ..Ith yr bon a elwlr •' Y dd?dlf r attal hyd y dydd cynta I o Fed), MM. ac hyd ddlwedd y ''?-?'°°" I.d- ..I.d hetnthu pi?)A?- yn mhhth de<aid, gwartheg, M ,M- irlll, yr h.n dd :1,11I Ip" it o bryd 1 bryd .r yr tmw hwnw .i.1 ddeddfau ereIlI ac yn ??<S,??t?'d???' ?'??'- yr ?''M nawfod a?jddya ar ?u g. i)r? o deyrnasiad ei Mawrhydi prawn- nol P'M? "Mt a phe?ir ?r bymthe?" y? ,.p? di, yn my« p«thau erelll, el bod yn nl!rar lwyd(liac ?S?tKyuo?i GyMDftynghor ei Mawrhydi, neu ryw ddau neu ehwaneg o honynt, o bryd 1 bryd, i wneyd y cyfryw or- ,hy.y-t-- a rheolau a ymddangosanl Iddynt 1, yn .!felth- Jol i'r dyben 0 w,'h'rd -d a rh,ol?iddi. y symmudiad i nen 0 y r, barthan .u l?,?edd ag y g?,la t hwy yn addas eu di yn y ryfryw orchjmyn neu orchymynion, ddefaid, ;;blg;nc!tr;:h7J n rn ao;ltJ¡rr.ïllad;ef .u gig, ,?wy., CYfD, carnau-, neu ryw ranau exe ilI.fi »id: (?uwair gwwlt,. Ir r.Ueuiinrhywb.ths.roillt. d?a.li 1 gy#» Tchu haint, ao i wneyd Inrhy, Orcliymynion m u 'D*SS ,dau arelil i?r dybe- o roddi efTeithtokwydd i ddttp*)- iaiiau y ddywededig Ddeddf, ac hefyd i ddiddymu neu gyfnew- id unrhyw un o'r cyfryw Orcliymynion neuDrefniadau; ae fod I bob darpariaeth gogvfer ag unrliyw un o'r dyhenion a lIod- wyd mowa uorhyw Orchymyn nou Oichymynion feddu yr,un gryia an effeithiolrwydd a i y cyfryw w.di eu gosod yn y ddywededig Bdeddf: < ( .< Ac ya gymmaint a bod pl neu anbwyldeb hintns, a ad. nabvddir yn gyifredin wrth yr enw Pla y Gwartbeg," wedi gwneyd el ymddangoaiad yn ddiweddar, ac yn awr yn bodoii yn mysg y gwartheg; yn Uoegr a Chymru Acjn gyinmaint a bod amryw Ouhymytdan wedi cael eu gwneuthur gall Arglwyddi y dywededig Gynghor o berthynas i bla y gwartheg, ,1 bod yn aagenrheldloli gadarnhau, gweli- bau, a chwanegu at y eyfryw Orchyniynion Yn awr, gan hyny, y mae Arglwyddi Anrhydeddasaf Gyf- ,1, y,hDr ef Mawrhydi, drwy hy", yn yr ymarfe,lad o'r ?S?odd!r lddy.t d?. y gyfryw Ddeddf 0 barheir fel ag y dywedwyd o'r blaen, yn gorchymvn fel y canlyn IRka arwei?iiad. 9 ? I 1. J. eMae Rhan J, o'r Uoroiiyrayn liwn, gYUln atceaien 'y 't'f gyssylltiedig A?g ef, a rheolau 2d a 27 o !than! fyd» golwg .illdugd manau heintiedig, a'r rheolau 0 t"pt-I '? i '.nau heintiedig, i ddyfod i weithredhd (1?..d. ?id yw y gweddill o'r Gorchymyn hwn i ddy- fod mewn gtym hyd yr 16eg dydd o Ebrill, 1866. Bydd j'r cyfan o'r Gorchymyn hwn barhau mewn grym o'r ameer y daw i weithrediad hyd nes y gelwir ef yn ol neu y cyfnewidir ef. 2. Fod y Gorohyinyn hwn i dda1 cyssyllfciad A Chymru a Lloegr yn unig. RHAN I. Darnodiadau. 8. Yn ngbyfamooddad y Gorchymyn hwn bydd i'r 'te;:no:n'î:; ist;cb!ïdo¡;id: ¡;í y canlyn hyny ydyw, Person," i gynnwys Corph 0 Bersonau, oorphor- adig neu anghorphoiedig: ".Gwartheg," i olygu tarw, bustach, buwch, toll, heffer, neu lo "Anifail," i olygu gwartheg yn ol y darnodiad aehod, ynghyd ft defaid, wyn, geifr, a moch; [ II Haint," i olygu pia. y gwartheg Heintus," i olygu rliai yn dioddef o dan bla y gwartheg. Lloegr," i gyianwys Cymru. leyfri.,gyglior, i olygu yr Arglwyddi ac ereill pertliynol i Anrhydeddusaf Gyfringynghor ei Mawr- hydi, neu ryw ddau o honynt. Bwrdeisdref," i olygu uurhyw le dros yr amser pveaenriol a fyddo yn ddarostyngol i ddeddf a bas- iwyd yn senedd-dymmor y bummed a'r chweohed flwyddyn o deyrnasiad y Brenin William y Ped- weryd, pennod :ohvrech a thrigain, a gyfenwir Deddf i drefnu rlieoleiddiad Oorphoriaethau bwr- deisiol yn Lloegr a Chymru." Ni bydd y gair "Sir" yn golygu sir mewn dinas, neu sir mewn tref; ond y mae i gynnwys unrhyw ddosbaitb, cylchdaith, neu ranau iiir yn meddu Dirprwyseth Heddynadol walianiaethol. Mae Cyfflniau St. Alban a Chyffiniau Ynys Ely, a Soke Peterborough, i gael eu hystyried bob un a honynt yn siroedd gwahaniaethol, ond y mae pob cyffiniau a bwrdeisiau o Hiroedd ereill i gael eu hystyried fel yn ffurfio rhan or sir ag y maent yn cael eu hamgylchu ganddi, neu os byddant yn cael eu hamgylchu yn rhanol gan ddwy neu chwan- e"»o siroedd, yna yityrir hwynt fel yn ffurfio rhan o'r sir hono ag y byddo ganddynt fwyaf o gyssyllt- iad terfynol. Y Brif ddSbÇdy:y;:lddh1 J'e¡::i p¡: eedd ag y byddo gan Fwrdd y Gweithiau Prif- ddinaso' awdurdod i godi treth bnf-Nos&w), gM adael allan Ddinas Lluudain, ar cyffiniau p.?tly..l iddi. Pob lie r ad yw, yn ol y darnodtadau rhagilaenol, yn fwrdeisdref, sir, neu ran o'r brif ddinas, nea nad yw yn cael ei grybwyll yn yr attodlen gyntaf gysayHtiedig & hwn.tgMleiystyriedynaurnp!rh?no'rsir,fei!tgy darnodir yn^flaenorol, a threth sirol yr hon y bydd yn :rr;:J:r; :a bydd yncMl ei à:t?u ;á o'r Mritgybyddbyn.sefyUytumewmddi. AwdavdoCa^ Lleol. 4. Er mwyn atteb dybenion y borcnymyn nwn, oyaa "Dosbaith," "Awdnrdodaulileol," Troth i'rtermau•, Ysgrifenydd yr Awdurdodau Lleol," olygu Leol, ae yn unigol y lleoedd, y cyrph o bobl, y dreth, a'r swydd- og yn yr attodlen gyntaf gyssylltiedig & hwn, crybwyll- edig 8r mwyn byny. 5. Gall unrhyw Awdnrdodau LIeel 0 bryd i btyd tInrno un neu chwaneg 0 Bwyllgorau, yn gynnwysedig gyfangwbl o'u haelodau hwy, neu mewn rhan o trg:r:h{;n denantiaid trethedig ;nd:stth. ac yn feddiannol ar y cymmhwysderau .?.ill a ir.. yr Awdurdodau Lleol yn addas, a'gallant drosglwyddo, gyda neu heb ammodau neu delerau, i unrhyw Bwyllgor a flurfir felly, yr oil neu gyfran o'r gallu a roddir i'r Aw- durdodau Lleol yn y Gorchymyn hwn, a gallant o bryd i bryd alw yn ol, chwanegu at, "lien gyfnewid unrhyw allu a drosglwyddwyd felly i Bwyllgor. Gall Pwyllgor ethol Cadeirydd i'w gyfarfodydd. Os ua bydd Cadeirydd wedi ei ethol, neuos na bydd y Cad- eirydd eiholedig yn bresennol ar yr amser pennodol i gynnal c) farfod, bydd i'r aelodau gwyddfodol ethol un o'u nifer eu hunain i fod yn Gadeirydd i'r cyfryw gyf- arfod. Gall Pwyllgor gyfarfod a gohirio fel y barno yn addas. Fod quorum Pwyligor yn cynnwys cynnifer o ael- odau ag a farno yr Awdurdodau Lleol a'i happwyntiodd yn addas, neu os na bydd nifer wedi ei bennodi, tri o aelodau. Bydd i bob cwestiwn mewn cyfarfod gael ei benderfynu gan fwyafrif Jl?idleisiau yr aelodau a fydd- ont yn bresennol, ac yn pleidleisio ar y owestiwn hwnw; ac os digwydd i nifer y pleidleisiau o bob ocBr fod yr un fit d¿Id:a y fêlefràI=ft biI¡d1?efnn Ni bydd i weithrediadau unrhyw Bwyllgor gael eu dirymu gan absennoldeb yn mysg yr aelodau, neu pan appwyntir y Pwyllgor gan Frawdlys Chwarterol neu Gyffredinol.sir, gan deifyniady Frawdlys fyddo wedi ei appwyntio. Gall yr Awilurdodau Lleol o bryd i bryd chwanegu at neu dyna oddi wrth nifer yr aelodau, neu mewn rhyw ffordd arall gyfnewid eyfansoduiad unrhyw Bwyllger a ffurfiwyd ganddynt o dan y Gorchymyn hwn/a gallant ddiddymay eyfryw Bwyllgor. Bydd i Uiirbyw Bwyllger ffgrfltdig « dan D.dd Aitalíad P)? y 0-Itb-9, 1866, gael ei ystyried yn Bwyllgor Awdurdodau Lleol i ddybenion y Gorchymyn hwn 0 fewn Dosbarth yr Awdurdoclau Lleol fel ag y darnodir hwynt yn y Gorchymyn hwn. 6. Gall Awdurdodau Lleol uarliyw fwideiiidref a fyddo yn ddarostyngedig i dreth sirol unrhyw air, gyda chvdsyniad Awdurdodau Lleol y cyfryw sir, a'r cyfryw gyilsyniad yn oael ei dystio mewn ysgrifen gan lythyr wedi ei arwyddnodi gan Ys'rifenydd yr Awdnrdodau a enwyd ddiweddaf, hysbysu, drwy rybudd cyhoeddedig mewn unrhyw newyddiadur a ddosberthir yn y sir grybwylledig, fod y cyfryw fwrdeisdref wedi ei chy- sylltu I'r cyfryw sir, er mwyn attal dybenion y Gor- chymyn hwn; ao o amser cyhoeddiad y cyfryw rybudd, bydd i'r oyfryw fwrdeisdref, er rowyn amcamon y vor- chymyn hWIJ, ffurfio lban o ddosbarth Awdurdodau Lleol y gyfryw sir. 7. Mae pob A wdurdodau Lleol i gyflawni y cyfryw ddyledswyddau ag a osodir arnynt gan y Gorchymyn hwn, ac i wneyd y cyfryw fynegiadau i'r Gyfringynghor ag y byddo y Cynghor o.bryd i bryd yn ei ofyn. Appwintiad Swyddogion, &ie..> 8. Fod pob Awdurdodau Lleol i bennodi lo brycl i bryd y cyfryw aroljgwyr neu swyddogion ereill ag a farnont yn angenrheidiol i gario i ea'eithio'rwydd dd??r- pariaethau y Gorchymyn hwn 0 fewn eu dosbavtlnbydd iddo appwyntio iddynt y eyfryw ddyledswyddau a hennodi iddynt y cyfryw gyflogau ? th??dau ag a fatin briodol, a gaUant alï urh;;t iad a wnaed ganddynt. 9. Fod pob arolygydd neu swyddog arall appwyntied- ig gan Awdurdodau Lleol yn flaonorol i ddyddiad y Gorchymyn hwn, i unrhyw ddyben perthynol i Bla y GwMtheg, ? yn dal swydd ar y cyfryw ddydd?d, i gael ei ystyried yn arolygydd neu swyddog yn ol am- oanion y Gorchymyn hwn, o fewn dusbaith y cyfryw :rot)f::t y rl'eOi/;b' t8 oc; hwn, M i fod yn ddarostyngedig i'" ddarpariaethau, yr un modd a phe baMai wedi cael ei a,?pwyntio o dan ei awdurdod. 10. Fod pob arolygydd i gynnysgaetliu y Cyfnn- gynghor &'r cyfryw hysbysrwydd 0 berthynas i Bla y Gwartheg ag y byddo iddynt o bryd i bryd ei ofyn. 11. Fod pob Awdurdodau Lleol i ddarparu a rhoddi, yn ddi.dftl, gop'iau argraphedig o unrhyw ffurfiau neu dafleni peithynol i amcanion y Gorchymyn hwn. 12. Fod yr holl gostau :yr elo yr Awdurdodau Lleol iddynt drwy gario i weithrediad y Gorchymyn hwa i gael eu talu allan o'r droth leol. 13. Fod pob parson a appwyntiwyd neu a appwyntir gan y Cyfrinsynghor yn Arolygydd i ddybenion y Gor- chymyn hwn, feddiannu, drwy holl Loegr, yr holl aw- durdod a feddianno Arolyitydd appwyr.tiedig gan yr Awdurdodau Lleol yn ei ddosbarth ei hun, a bydd i un- rhyw gyfarwyddyd o eiddo y Cyfringyrighor, gyda golwg ar y cyfryw Arolygydd, feddiannu yr un grym a ohyf. arwyddyd Awdurdodau Lleol pan fyddont hwythau yn appwyntio Arolygydd. KHAN II, Anifsiliaid Heintus. 14. Fod pob person a fyddo yn ei feddiant neu o dan eiofal anif&il heintna yn ddioed i roddi liysbysiad 0 hyny i'r cyhyw swyddog a fyddo weàÍ cael ei bennodi l dderbyn y oyfryw hys- bysiad gan Awdurdodau Lleol y dosbarth neu os na bydd y oyfryw swyddog wedi cael ei bennodi, igwnstabl, dyledswydd yr hwn fydd mynegi yn ddiaros i'r Awdurdodau Lleol y ffalth fod y cyfryw hysbysiad wedi raol ei roddi iddo ef. Ufirhjnv berson a ballo gydyinffurfio a'r rheol lion gyd i golwg ar roddi hyabysiad, i gael ei yatyried yn euog 0 droseddu yn erbyn y Gorchymyn. 15, Fod'pob person a fyddo yn ei feddiant neu 0 dan;ai ofal unrbyw Anifail lieintus, i gadw y cyfryw anifail, mor bell ag y byddo hyny yn .lIuadwy, ar "Il" oddl wrth anifeiliaid I.eh. Pwy bynag a ballo gydymffurflo a'r rh ?.lh 0..y?ty?ir yn euog dro.oddu ? erbyn y Gorchymyn hwn. 16 Nad oa un anlfaU h.yit .tus, nac un anifail a fyddo wdL bod y th 11 ar h"'i' yn 11 ""rol 1 byny, yn ,r un !I ,,I, feudYJ neu yn yr un titi, neu mewn cyssyllt- iad &g anifail h.l.t.?? i gael ?i ?Y.-Ild yn fyw o'r :!deibd lie y byddo y cyfryw anHail, odd! ctthr gyd. thrwyddec! odd! rth A Wdutdodau Lleo) y doabarth, yr hon drwydded ni chaniata oDd yn ..ig y. y c,Yf??", if%,tl ,Wydde, 'I barth y cyfryw Awdurdodau Lleol lie y gdllir ?el cyileusdra I'w ladd, neu ei gadw.ar wahan oddi wrth bob anifail arall hyd nes y caffo y cyfryw Awdurdodau Lleol eu boddlonl nad oes un tebygolrwydd rhesymol y bydd fr anifail dywededig ledaenu y pla golvgir na bydd ir drwydded grybwylledig awdurdodi'y cyiryw anifail i giel ei symmud yn wrthwynebol i "ol g o'r Gorehymyn hwn, OJ bydd i unrhyw anlfail gael ei symmud yn wrthwynebol I rheol hon, bydd j'r person a achoso, a gyfarwyddo, neu a ganiatao symmudiad y cyfryw anifaiL yngliyd ftr person a gymmudo y cyfryw, bob un o honynt, i'w ystyried yn euog o droseddu yn erbyn y Gorchymyn hwn, 17. Nad o?? U.fail h?tt.?..If.ii a fydJo wdi bod yn Tstod l:u '!We,ryuil:i;1 1 hyny yn yr un beudy neu yatab neu yn yr un finial neu haid, neu mewn c,vg??Iltiad Ag ani/an heintus— i gael ei ddodCneu el gadw mewn unrhyw faes agored neu gauedig, nca mewn unrhyw gae nen le arall a fyddo wedi ei gau i fyny yn anghyfaddas 2. I gael el ddwyn i unrhyw (fair ueu farchnad, neu gael ei arddangos at werth yn gyhoeddus: 3. I gael el yru ar hyd neu ei adael i grwydro ar unrhyw ffordd fawr neu ar hyd .1 hochrau 4. I gael el anfon nea ei gludo gan unrhyw"reUffordd, cam. la" afon, neu ryw fordwyaeth fewn-dirol arall, neu gyda rlivw lestr arforawl neu fordeithiol. gpi, ymddygir at unrhyw anifail yn groes i'r rheol hon, bydd 1 berchenog y cyfryw anifail, ac hefyd y cwmpeini neu berson arall heb law y ptrchenog; a fyddo yn ymddwyn at y cyfryw yn groes i'r rheol, I gael eu hystyried yn euog o droseddu yn erbyn y Gorchymyn hwn. 18. Pan y cyhawntr unthyw drosedd gyda golwg ar unrhyw anltllilo dan reolao Heg, Hied, 10.g, .0 l1e¡(y Gowhymyn hwn, neu un ,,0 honynt, gall Awdurdodau Lleol y cyfryw ddosbarth, ac awdurdodau unrhyw (fair, neu firchnad lie y byddo y cytryw anltail, drwyddynt hwy nou eu swyddogion, achosi i'r cyfryw anifail gael ei ladd a'1 gladdu, a chodi oddi ar y perchenog drwy orfodaeth bob traul a achosir drwy hyny. 19. Foell bob anifail afiach, pa uo bynag al wedi eu' lladd neu farw dall yr aflechyd; I gael eu claddu gau eu perohenog mOr f..n ag y byddo yn ?os?ibl mewn rhyw le cyfadd,s, a'u .Y. wedi el bulo ynyfth 10dd fel ag i attal 1 neb wneuthurdefcydd o hono, a chyda swm digonol 0 g'lcb, neu u.rhy"b.th aiiallawrth-hein, ti. (,I"JT?,t? t), ?. g.,?4uddio o'r by?i ileiaf a phnm troedfedd o bridd, neu Yhte! 'w trefnu yn y fath fodd ag y ?y ?rwydd irlgan yr Awdurdodau Lleol, a, a gymmeradwyir 9- yCouncil. Os chleddlr ait.] I fl..h, neu ?i d,i. y. u..l i', ?yf.r. I wc':dlr ;ynJ:ïllbao: y ev1:1 ac fod Y' euog o drosedd yn erbyn yhy?,, a bydd yn g,t,eit b'l.wir A wdurdodau Lleol el gladdu, neu mown rhyw ddull arall I ymddwyn tuag at y cYlryw.nlfail, a defnyddio unrhyw le cyfleus ar dir y perchenog i'r dyben hwn. Gall yr Awdurdodau Lleol fynu tal Kan y perchenog am ..?hyw gost y gallant fyned idd..th y. I d?y. X.. I y "i u hyn. t". b,da I neb g6di I fyy K?,g,,b,,d yr un "il aflach neu ?.,hy7 ?dar. anltanatlach. Ac unrhyw un a geir ya ou?g 0 Y?ddwyn yn groes i'r trefniadau hyn, a fydd y?aogynnx'<yMby60!'ehymynh? 21. b,di?r ,dur,1.0..o-t eu hunain, or- chymyni'r lleoe'dd lie y?ddom?et?td h" w?" bad dd t. gael eu glanh.u Y" ;drwyadl, a'u gwrth-helntio ?K.?eM? bydd i beMheno?y eyfryw Ie roddi pob liwyl- usdod i g? hyn oddl ..gylch. Bydd i bob P,?":h."?g a .??cao roddi yr hwylusdod agoorheldlol hwn yn dro,eddwr yn ,g,,y.?b y gyfl-ith 22 Na bdd',i.,f,r newydd g..l ye(? I u.. rhvw fu'ti,? Uuest (slud), pt?bl, maes, U.. u.,hy? 1..Il He bu aolfoWaid heintus vddy.t, d.. Y, ii,?hyd, Deu {? marw, nett eu Ktdd, hyd M' ld 9 i-?-.d ar hug.i. ar ol tf?nbtu a, awrth-heintio l"tl"g)"a fu ar y He. Oa ;Ui":f;a:fir'¡:{,,{¡: yIbeaa MU unrhyw Ie arall yn groes I'r oyfMwyddMM hyn, bydd Î beKhmogy cyfryw fuarth. ?fd, ys?N, maes, .?? ..?hy. 1. arall f.d yn euog o drosedd yn ngwyneb y Gor(?hy, nh, M 'Fedt <tMl pab Mtftt). heintu?, ughyd a 'gwelit, g?ir, n:y d\ho: ¡;àtJroD:O::dlh aou .u defnyddio yn ?oa&t MtMMd heintM.i gal ei Iwyr ddim?o, n?trwy gydsyniad yr Awdardodau UM), i g?i ei wrth-heintio [disinfecttf'iomomwyM yr Arl,,wr. Os »a bydd il?,?ytr w dail, gwlr, gweDt, neu unrhyw beth arall, gael ei ddiny-tr?i0no YmddwYu atovu 01 Y ?yf,.rwyddiadm L hydd n AwdMdod&n Utol r, byy. I'' "f" w dy't'l..u .1 m-th-heiat? ar gost y aeb fydd yn prMwylio I?U? UFn, )le y dr.nfyqwyq y cyfryw .bethau.: AV yn chwanegol at Lyn, bydd y perchenog yn euog o drosedd yn erbyn y 1, Y"Yn bWD.  ?I. &? ?d.?' d? MibiI aaach, n? gw?r, ?weitt, neu unrliyw b th "r1J a fu mewncyssylltiad, neuaddefnyddiwyd am anifail afl ich, 1 gael ei symmud ? lie hwnw, ddl eithr i'r dyb, o ??et ei ddinystrio, neu el wrth-heintio. ac ym- ddwyn ato yn ""I r r Gørchymyn hwn, ? thrwy 'I'?ydd?'t yr Arolygydd yn pmnodi f ?e ag y mae i g%?l i dd.y.tri? neu ei wrth-heintio, 8C ni chaiff ei symmud tu hwut i der- fynau dosbarth yr Awdurdodau Lleol, o hwn pa un y mae y cyfryw I., heb gydsyniad'ysgrifenedig yrJAwdurdodau Lleol i'r hon y symmudir ef. Os bydd i'r cyfryw dail, gwair, gwelit, neu unrhyw beth arall, gaei ei symmud yn groes l'r trefniadau liyn, bydd i'r un ydd yn dal y lie hwnw o'r hwn y symmud- wyd ef ynnhyd a'r person fyddo yn ei symmud, gael eu cytrif vn euog o drosedd yn ngwyneb y Goichymyn hwo; a bydd Ll G o li ldIdm ill a bydd yn nyfroithlawn i'r Awdurdodau Lleol i ddinystrio y cylryw beth"u.S a nodwyd uúhod, a gwneyd i r perchenog ddivyu y dr1' ???' Bod i'r Awdurdodau Lleol rodJi oyhtwyddhd?m I wrth-heintio dillad yr Arolygwyr, a'u hannog hefyd I arfer pob tfocheigarwoli, yughyd a swyddogloa erelll yr un modd fvdlo yn dyfod i gyasyiltiad ag anifeiliaid aUoch, gyda r amcaa o attal iledaeniad yr haint. Os bydd t unrhyw Arol- neu a'.vyddog, anufuddhau i'r cyfanvyddiad%u a rodrlir gan yr Awdurdodau Lleol, mewnpftrthyoasi'rgwith-hfeintiad hwn, ac arfer pob gocheliod. bydii^iddyut gael eu cytiil yn euog 0 droseddu yn erbyn y Gùrchymyn Itwn. I Lleoechl Heintus, 26. Bod i'r awdurdodau a enwir rhag IHw, hyny yw, un, rhyw Awdurdod Lleol, gyhoeddi uurhyw le o fewn eu dos- barth, a'r Cynghor gydag unrhyw le ya Lloegr, trwy Orchymyn a wneir unrhyw amser ar ol pasio y Gorchymyn hwn, yn y modd a nodir genym i-hag Haw, gyhoeddi unrhyw 10 ag y mae aflechyd ya rahiith anifeiliaid yn ffynu ynddo, ynghyd a'r 'r" "d yn cynnwys y cyfryw Ie, ya U Ie hdintu," o'r dyddiad sydd I g.el ei nodi y cyfryw Orchymyn a g.n yr awdurdodau pan yn cyhoeddi unrhyw le yn heintus, ar ol mis 0 I""r "r .dwid,,fleely" lie hwnw, Irwy 0 ?h y'.yn gj,h.?4di, y. 1. (1?'ll gy"?.?a,?i y cyfryw 1b yn hyddo?di wrth yr aflechyd, ac ar 01 cyhoeddlwl y GorchymYll a nodwyd ddiwoddaf, bydd y cyfryw 1. yn poidlo a bod yn "lie heintus a fewn ystyry Gorchymyn hWD, oddi eithr iddo gael ei gy- hoeddi drachefn yn lie heintus. Gall yr Awdurdodau Lteol gynnwys ojewn cyleh lie heiatua" unrhyw ie cyssylltiol a fyddo mswn dosuarth araH, a; hyny drwy gydsjeiad yr awdurdod ddiweddaf A enwyd, wedi ei sicrhau mewn ysgrifen, ac wedi ei arwydd-nodi gan ysgrifenydd y eyfryw ddosbarth, Gdllir dosgritio eylch lie holntus trwy gyfeiriad at fap a (yddo -di ?i roddi yn gl?.dw mewn U. p"nnodoll'r penvy! hwnw, "u trwy gyfeiriad at blwyfydd, tr(?ddogwo ffermydd, ic., ,Iybyd(i yr Awdurdodau yn meddwl yn briodol. Fad Ú Awdurdodau Lleol, wrth hysbysu unrhyw le yn heintus, anfon drlvy y llythyrdy yn ddioed aty Gyfringynghor y ffaith o fod y cyfryw by?by.,i.d -,Ii ,i wneuthur. NJ chaiff unrhyw wrth #ynebud i gymmeryd mewn erlyniad cyfreithiol m"wn retyn,,s 1 11 l?? heintus," ar y tir nadpctecIcl hysby.iad penuodol w, ?i ,i roddi am y cyfryw le yn ei Y.Yab Ufa "lie hein tUS. I );yt'r:1 ¿:lyU;'odd;r gan Y Cyf?i?gy,?gl,,)r dan y tr?f.t?,d.. hyn, a g.iff y fhenodaeth ar llmhyw Orchymyn ghy?on & hyn a roddir gan yr Awdurdodau Lleol. 27. Y mae y Rheolau canlynol i'w cadw mewn perthynas i "leoedd heintus," ya chwanegol at drefniadau ereill y Gorchymyn hWo, gyda golwff ar anlfelliald heintus; hyny (1.) Na byddo i un anifail gael ef symmud "l? heintus.' (:I) N a byddo i grwyn, cym, carnau, neu berfeddion anifeiliaid g.?l? i eu symmud o "Ie heintus" heb drwydd- ed ddi ?,rth ?ydtcg rr Awdurdod Lleol, y. .¡crhau nad .,dd y cyiryw bethau yn p?rthy.i? i aulleWaid atheh, 1 yagerbwd anif-II, -?- gig fo Y. ff.,fl. (8) N. byddo I ysgQrbwd "nltall, nen gig a 10 yo ffurfto 'h?.. ?.,hy? darw, buwch, yeh, heffer, neu 10 g.el el .d o I hi't." :d y, ¡dU;s letb a ;dlei gn roddi y cyfryw drwyddedau, yn slcrhau nad ydlw y gelain yn eiddo anll.1I heintus, nen nad ydyw y cyfryw gig wedi bod yn ff??,ft. h.n anifail heintus. (4.) N. byddo i dail anifeiliaid. na gwair, wel1t, neu nmhyw beth araU .ydd yn rhan 0 ylblrt, =iiilid, nen a ddefayddir ar^os 0 ddeutu anifeiliald,gael ei .ym- mud o le h'i.t.? heb drwydded Idl wrth llydd,g yr Awdurdodau Lleol, appwyntiedig i roddi y cyfryw drwyddedau, yn sicrhau na bu y cyfryw bethau mewn eyssylltiad a, nac a ddefnyddiwyd yn agos at, anifeil- laid J¡e!¡¡tua, (5 Rbaid V, drwydded sydd yn rheoleiddio y trefniadau hyn fod mown ysgrifen, ac ni chaiff awdurdodi srm. mudittd unrhyw bethau tu hwnt I derlymu )"1' Awùur- dodau Lleol yn yr hon y mae y lie helntns yn sefyll heb drwydded hefyd oddi wrth Awdurdodau Lleol y dos- barth i ba un y bwriedir symmud y cyfryw bethau. Os bydd i unrhyw aniiaii, croen, corn, cam, coluddion, clg, j gwair, gwelit, oeu unrhyw beth aNIl, gael eu symmud YIJ groes i'r trefniadau hyn, bydd i berehenog y oyfryw anifail neu bethau, ac hefyd y person R. smmuclo y ryfryw, neu aadiosa, nen a gyfarwyddo, nell a ganiatao i'r cyfryw gael eu symmud, gael en hydtyiied yn euog 0 droseddu yn wbyn y Gorchymyn bwn, tfod i'r holl heddgeidwaid gario allan holl ddarpariaethau'y trefniadau hyn mor bell ag y mae yn eu gallu, a chymmeryd i fyny yr holl bersonau a fyddo yn troseddu yn erbyn y trafn- iadau byn, a gorchymyn fod i'r holl anifeiliaid, neu bethdu ereill a symmudir o'r cyfryw leoedd, yn groes i'r trefniadau hyn, i gael eu cymmeryd yn ol i'r lie y symmudwyd hwynt o bono. Nid yw y trefniad hwn yn cyfeiiio at yr anifeiliaid a symmudir ga" y ffyrdd haiarn drwy leoadd heintus. Marchnadoedd a Ffeiriau. I 28. Na byddo i farchnad, ffair, arwerthiant, neu arddangos- iad o anifeiliaid corniog gael eu cynnal hyd y dydd iaf o Fe. heft", 1866, oddi eithr fel y nodir isod, hyny yw (I.) Anifeiliaid yn pertbyn t berchenog neu un fyddo yn d.1 unrhyw le heb loll yn cael eu cynuwys mswu lleoedd hcinfcua, os bydd yr anifeiliaid yn rhydd oddi wrth yr haint, ac yn meddiant y perelionog er's dim llai nag wyth niwrnod ar hugain yn flaenorol rr arwerthiant, a ellir eu gwerthu ar y cyfryw le. (2 ) Gellir cynnal Marchnaioedd, trwy drwydded y Cyfrin- gj,.gh?r, i "'drtbu anit.Wold Ii f??i?di, eu ,'ladd yn ym- borth, 'r yr ammod na byddo e? aoif, Hi ad gul eu sym- mud o'r cyfr1w .,?h."dot?d(I nes iddynt o?l eu nodi yn y odd &'r ull y nodir "'if.lu'id iw tkdd, y? o' MfS' iad yffredi., .? os al oe. rflt?d o'r fath y. boed iddynt docio y rhaxva sr ftan y grnffon; a', holl anifeiliaid a nodir yn ol y trefniadau hyn, t'w lladd o fewn pedwar diwri od o'r dyddiad y cynoeHr y cyfryw fArchnad-os g??,tliir hwynt-gan neu drwy orchymyn y pvynwr, nen-os na werthir hwynt-gan neu drwy or, chymyn y perchenog; ac ni chantmewn no amgylchiad en cyuameryd, sef y gwartheg a ddygir i farchnad Llundain, tu hwut i derfynau y brif ddinas. yn cynnwys dinas Llun- dain a'i hamgylchoedd a phan ddygir cattal i unrhyw farchnad arall, tu hwnt i derfynau a nodir yn nhrwydd^d y Oyfriogyoghar o¡dd yncaoiatau y oylr1w farchnad aco dan yr ammodau mewn perthynas 1''1'1 symmudiad 0 fewn y terfynau a nodir yn y gyfryw drwydded. Os gwerthlr anifeiliaid yn groes i'r trefniadau hyn, bydd i werthwr a phiynwr y cyfryw anlMHaid fod yn eucg o ro. seddu y trefniadau yn 01 y Gorchymyn hwo.! O. bydd anifeiliaid ag y dylid eu nodi yn ol y trefniadau hyn fyned heb eu nodi, bydd y pel,?on Lg y byddo yr anifeil- iaid o dan el yn euog o dro..ddu y trofni.d.u yn ol y gorchymyn | I Os bydd anifeiliaid ag 1 "w""wyd "d", gael eu Iladd y. ol y trefniadau hyn, ae lie b ..dd, 'el y bw, ildlyd, bydd I :nIdb:rli:oe i';f:i::Iifcl=;rlI Iwr-yn ol fel y byddo yr amgyl(?hiadau-fod va eUGg o ..1l"l'I.proItln 'Ð1'I. "'1'hUB t OOI'r.hvn1Vn hWD O? .ymmudir aoiloiliald corniog yn groes i'r tnfnkdau y-lh?byddi'rperson asymmudo 7 cyfryw ai3ifeilli?id Wrper-oa I a acho,o eu symmudiad, neu a gyfr,,ydd., a roddo ganiatad i'w symmud, fod ya euog o dros.dd yn ngwyneb y y' h I Gh:d:,nj dd?t.id, *y. geifr, neu f.?h, C..l dwyn i, neu eu harddangos ar w?, ih!, mewn unrbyw farobnad a drwyddedwyd i werthu anifeili?id d.? y trefniad diweddaf, oddi eithr i g..i (?. Iladd yn uniongyrchol, a bod i ?yf,yw ¡ai,h;:eie ,1Id':io:!1I- hwynt t cJ a ji?aBgMir Mwerth mewa nnrhyw farehMd, (ad yndd?os- j tyngedlg i', t,o .1?-t 'I Lw-dd?f ? nodwyd, yr un fath a phe bydd..t t}:rl\t:o:I:,d(i'iF r d i'w rhoddi yn y hth fodd ag y bydd MdMdodM y hrehBitdyncyfMwyddo. i Anifeiliaid Traraor, I 30. Hyd y If P befin, 1866, bydd i'r holl anifeiliaid |a i ddygir d, 11, o unrhyw dref neu le LI?'g, i'w noai trwy docio y rh?n ?dli ar !laeo y gy o?', ni chaiff yr anil.maid hyny ?p-ml?d yn fy? ? li?o?dd hyny oddi eithr ar hyd y mOr. "Trej neule," yny trefniadau hyn, a olygant y pethau fliinlvnol (I.) Fod cylch y biif ddinas i gynnwys di.a. Llundain a' chyffiniau. 1 (2.) Fod i gylch unrhyw fwrdeisdref, ceu unrhyw derfynau ereill, i gael eu pennQdl gan y Cyfringynghpr, I (3.) Mewn perthynas i unrhyw dref neu leoedd ereill, f0lj i'r cylch a bennodir gan y Cyfringynghor i benDoùi y I eylryw dref neu Ie, Anifeiliaid a d^ygit dros y n\6r o unrhyw van o'r Dei/mas Uyfunol i Loegr, 31. Ni chaniateir i anifeiliaid corniog a ddygir ar hyd y roOr 0 unrhyw barth o'r Deyrna* Gyfunol i unrhyw dref neu II. yn Lloegr, i gael eu symuiud o'r cyfryw dref neu le yu fvw heb ysgrifendyat (certificate) oddi wrth yr Awdurdodau Lleol -fod y ?yf,yw anMeULMd w<dteu h?rchwilto gan ryw swyddog ?,d-' d i'r dyben hwnw gan y cyfryw awdurdodau, ac ya ?h?td oddi wrth yr hamt ond ni wn? yr y?rtMy.t hn? ryddbau yr "nifeilbld hyny oddi 'wrth <h'efmtdM ereill .y.? Y. Y 'o, ,iy, n barth ett symmurUad, D,up.rlr p% Kdd b??. yn Mhos MiteUhtd a dd?dtorir yn' w)ad ho ?. Iwerddon f i yogrifendyst (certificate) yr Awdurdodau LJeo! a fyddo yu rh.. y ,ItYl?, amrelhald ya rhydd oddi wlth 3, int, fod yn d erb'niol, gyda golwg ar drwydded an'tdth? tewion gan y person awdurdodedig i gauiatau y cyfryw fel yn d(li onol i gani?t?ait y ctfr)'w drwyd(?e,, y.o, t?wydd? nif.ili.i a fwrieclir eu <-adw, byad i'r cyfiyv/ ysgrifendyat gaol ei. dcrbyn gan yr USb:siahl, fel pe by, ya l,d d o y p.rcheog no ei ornchwyliwr, neu ya dyatysgrifen o eiddo y maddlaunwrr yd 01 fel y OfYRir ?n ff?,f y drwydded ddyw?d?dig g3?d- golwg ar aaifeiS c1dw. c, l Tref neu l? Y. y trefniadau Ly.1yi.-t yr u- path ?g vn v trefniadau blaenorol. Trefniadau KcUhiuol yn y Brif ddinas. 32. Bydd y trefniadau chwanegol a ganlyn mewn grym mewn perthynas i symmudiad anifeiliaid yn y brifùdina, yn cynnwys Dinas Llundain, a chyftiniau y cyfryw: 1. Nad oe* i uurhyw anlM/iaid gael en symmud 0" brif ddina-, o fown y terfynau a cnwyd eisoes; oud gall unrhyw berson a ddeil fferm, mewu rh%n tu mevva ac mewn rhan y tu allan i'r biifddlnas, 0 fewn y terfynau a enwyd eisoe'. 'nen unrbyw dyddynod yn y gyfryw ,??fyllfa, gyd" thrwydded oddi ?,tl? DdirPlwywr IÍedd. gddwaid y Brlfddin.s (yrhon drwydded yiuio yeyfryw JJdirprwywr yn ??.1 ei .1l..Zi i'? chaniatau brydl bryd, ac, os dewba, 1 ,w 1!?y- yn -1)..? am ? I. heb fod dros saith niwrnod o ddyddiad Y yfryw drwydded, symmud o un parth o'r cyfryw dyddyn I baith urall. unrhyw anifail iach a fu yn ei feddiant am wyth niwrnod ar hugain cyn dyddiarl y gyfryw drwydd- ell, ac wedi ei nodi yn y cyfryw lodd ag y bydd Dir. prwywr yr Heddgeidwaid wedi ei orchymyn. O. bydd i unrhyw anifeiliaid gael en symmud o'r fcrifduinas, o fewn y terrynau a nodwyd eboe., yn groes i'r trefniant hwn, ystyrir perchenog y cyfryw atufeiliaid, a'r person y bydd y cyfryw yo ei of*l, bob nil yn enog 0 drosedd yn erbyn y gorchymyn hwn. 9. Nad oes i unrhyw anifeiliaid gael eu symmud ar hyd unrhyw brif-ffordd, IIwybr, mn unrhyw I. cyhoeddn. o feWD 7 ? ,ifddi" 0 f?.. y terfynau a Lodwyd eisoes. oddi eithr am bellder heb fod dr03 bum cant o LUll en I, o uu ran i ran arall o'r fferm, neu i'r dwfr, oddi eithr gyda thrwydded gan Ddirprwywr yr Heddgeidwaid so y mae pob trwydded felly i nodi nifer a disgriflad o'r anifeiliaid a rtrwyddedir i'w symmud, a'r lie yr eir 5 hwy iddo, ac ni bydd mewn grym ood am bedair awr ar hugain ar ol ei ddyddiad; gan ddarparu ns bydd i'r adran hon o'r gorchymyn presennol gael el gymmhwysa at unrhyw anifeiliaid a fwriedir eu lladd yn ebrwydd, y rhal a anfoDir i neu o'r Farchsad Anifejliaid yi, y Erifddinas. Os bydd i unrhyw anifeiliaid gael eu symmud ar hyd unrhyw brif-ffordd, llwybr, nau Ie cyhooddus yu groes t'r 'trefuiant hwn, ystyrir perchenog y oyfryw anifeiliaid, a'r person y bydd'y cyfryw yu oi ofu), bob un yn euog o drosedd yn erbyn y gorchymyn hwn. THEFNIADAU CVFFiiEDI.VOI. Symmudiad AnikllUdd. SS, Nad oe. i unrhyw anifeiliaid goel eu symmud arunrhyw brif-ffordd rhwng machlud a cbodiad haul, oddl eithr o fuwn terfynau y brifddinas, gan gynnwys Dinaa Lluadaiu a'i clq, tflniau,-neu unrhyw ddinas neu dref arall. Nid oes i unrhyw anifail gaelei symmud gan neu ar unrhyw ffordd haiarn, camlas, môr, afon, neu ffordd fawr, neu gau unrhyw lestr sydd yn morio ar y glenydd, heb drwydded, oddi eithr am bellder heb fod dro3 bum cant 0 latheii 0 un rhan i'r Hall 0 ffarm. Bydd trwyddodau o ddau fath- 1. Trwydded i -if-lliid y b?,i?dir eu iladd yn ddioed, a .l.r yma ar .1 hyn y. D-y(ld,,l Anifeiliaid Tawlon Trwydded i an!feiiiaid aroill, a elwir yma ar ol hyn yn Drwydded A.If?ill!?id C.d". ? ?°" ° '?'' ?° Bydd trwydded anifeiliaid tewion yn y ffurf, ac yn cynnwya y manyllon, ac wedi ei llawnodi yn y dull a ymddeugys yn y ffurf sydd wedi ei marcio A yu yr ail chwaneglen, ueu WOt agos ati ag y byddo amgylchfadau yn caniatau. Bydd trwydded anifeiliaid cadw yn y ffurf, ac yn cynnwys y manylion, ac wedi ei llawnodi yn y d I. ymddengys yn y ffurf sydd wedi ei marcio D. yn yr all chwaneglen ddywed- edig, neu mor debyg iddi ag y goddef amgylchiadau. Na byddo i unrhyw wartheg gael eu symmud fel y dywed- wyd o'r blaen allan o ddosbarth yr Awdurdodau Lleol, heb drwydded mewn un o'r ffurfiau rbagddywededig. a rhaid i'r gyfi-yw ffurf fod yu briodol i'r dosbarth o wartheg a s ymmudlr: oud pan na symmudir gwartheg ond yn unig o fewn dosbarth yr Awdurdodau Lleol, gall yr Awdurdodau Lleol hyny wnen- thur Rheolau er caniatau trwyddedau, yn y cyfryw ffurf Rg. farnont yn oreu, i symmud y cyfryw wartheg, ond na byddo i delerau y.cyfryw drwydded fod yu fwy caeth ua theierau y trwyddedau yn yr all raglen ddywededig. Os symmudir unrhyw wartheg yn groes i'r rhaol hon ystyr!r per?hopo? y,cytryw wartheg, a'r pencn a rgyfarwydda s?u ad.t i'r mrhyw g?! ei ?y.? ?..?p.f.i ?eu y person a drosglwydda yr unrhyw, yn euog o drostdd yn erbva y Gorchymyn hwn. I. Gellir aymamd gwartheg a ddygir dros y tir o YsKothnd i Loegr yn Lloegr gyda'r un trvyddedau ag sydd yn Ysgotland vq awdurdodi eu symmudiad o ddo.barth un A?d?,d?d T,.l ?' yn ""? ? MthywOrehymyn o eiddo y CyMngyDehot fydd m wn grym ar y pryd. l?', b ld, i unrhy? berson yru neu oddef i unrhyw arth ? g f 'd?l0 d.. ei "f?l gael eu gyru nen grwydro i fae; ..?dig, heb gydsynfa 1 el berchencgr neu ei feddiatnydd '• c ystyrir unrhyw berson a wc!threda yn ?' ? ?M"'?" f ,?og o dro,edd yn .rbyo y GorchYmYn hwn. Symmudiad Crwyn, etc., 35. Na byddo i grwyn, cyro, na clnroaiTauifeiliaid gaei eu symmud ar unrhyw ffordd lawr, ffordd baiarn, camlas afon neu unrbyw ddull arall o drosglwyddiad, oddl dthr eu bod wedi eu gorchuddio yn effeithiol. 0, symmudir unrhyw grwyn, eYN, neu garna\yo groea l'r ,heol hoo ystyrir y person a anfoiH yr uurhyw, a'r person aymmuda yr unrhyw, yn euog o drosedd yn erby<n 4y Gorch1y- myn hwn. 36. Na byddo i'r un rheol yn y Gorchymyn hwn fod yn gymmhwysiadol at y crwyn, y cym, a'r carnau canlynol (1.) Crwyn, cyrn, neu garnau wedi eu dadforlo i'r Deyrras Gyfunol o India, Awstralia, Deheubarth Affrica, neu America: (2.) Crwyn, cyru, carnau, neu ddarnau gludiedig wedi eu calchu yn effeithiol J ddybenion llaw-weithfaol Ond gorphwys y ddy!edawydd o brca fod unrhv<v g,?.Yn, ,?"n, neu gyfryw ag a awdurdodir gan y',hwl lIOn i'w ??''?'' ar y person a gyhuddir o ymmud '?M?w Y" groes l r Gorchymyn hwn. Rheolau gyda gol"'a ar Gthi 87. Gall yr Awdurdodau Lleol wneuthur iy cyftyw Orel y- myoion ago a farnont yn oreu er attal lledaeniad hint trwy gyfrwng citn, a gallant orchymyn lladdneu wneuthur unrhyw beth arall i g\Vn crwydredlg a farnont yn oreu Glanhau Cortanau a Thrvciau. 88. Rhaid i bob cwmpe;ni:ffodd haíao, nOn gwmpei.1 unrhyw ffordd uall, neu berson yn eario gwartheg am artan, nr;53;r&r:î1u unrhyw YfuO glafeh;I;J allan o unrbyw gorlan cerbyd, trye reu gwch & ddefoycUlir y cyfryw yg:i¡ ;UyWlhu:¡J:I¡;:¡ arah neu nwyddau ??1 eu dodi ynddynt, Iwyr )MhM d" heintio y cytry? gorlan, cerbyd, trye, neu gweh yn y hth dd.11 g y c?hr?ydd? y B.?dd M,,?.a?h o bryd i bryd. Y mae y gdr "try?t" i gynnwys uorhyw ?ehM, neu Mrhyw ?erhyd aMi) a. ddefnyddi. i gtudo ?Nifei'itid. Os defnyddir unrhyw gorhn, ceibyd, tryc, neu gweh ?t unrhyw am&er yn groes I'r rheol hon, bydd y Cwmpeift ecu y p?on gan yr hwn y defnyddir y cyfryw, bob tro y defB?d"' hwY, yn ddaroatyngedlg i gospedigaeth heb fod dros Bum Punt I Æ1l'durdod¡ S"'yddlivion a ddefnyddir 0 dan y Qorchyw.1'1 hwn.  Gall U.,hyw &Iyg?? ?. s?ydd.g .,all a awdurdod- wyd 2* I roddi y Goichymyn hwn mewn grym, os byddant wcdi u hawdurdedi i wneuthur hyny gan uDrhyw Or?by-Y?? Cyffredinol neu Arbenig mown ysgrifen o eiddo yr Awdurdod- au Lleol, fyned i unrhyw ?'' y?at' beudy, nen unrhyw adoilad nll o (own ei ddosbart,li vstabi, beudir, nea unrliyw adeilad "rail 0 fewn eI ddosbarth, lie y mae ganddo 'eiU' rhesymol i iybled fod anifeiliaid heintus i'w cael, neu wedi bod, neu wedi eu claddu, ceu wadi trefnu .own hy- dd-11 arall, ft dyben o garig &Ilan ddarpariaethau y GorcbymYD