Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

I-Y DDRAMA GYMREIG.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y DDRAMA GYMREIG. Dyfarniad a Nodion y 0 I" Beiruiaid. Gan fod disgwyliad mawr am y dyfarn- ] iad swyddogol ar y gystadleuaeth rhwng y cwmniau a gymerasant ran yn nfforchest Wythnos Fawr" y Ddrama Gymreig yn Abertawe, yr ydym wedi penderiynu cyhoeddi y feirniadaeth yn llawn. Y beirniaid oeddynt y Parch. J. Dyfnallt OieCn, Caerfyrddin; a Meistri Clydach Thomas, Dan Morgan, ac IL Hughes. Nos Lun.-Il ASGRE LAN." ACi I.-Ir agoriad yn sigletiig. lr acl- wyr heb fod yn ddigon cartreful. Dafydd Roberts yn rhy unffurf a phoiriannol. Symud yn rhy araf nes do in action yr ymddiddan. Gruffydd Huws yn wallus ei bwyslais weithiau, ond yn gwella wrth fynd rhagddo mewn pwyslais, ystum ac actio. Y dod i mewn a'r mvnd allan yn gyffredin yn yr Act 1. Collid golwg ar ergydion digamsyniol yr iwd-tir, niogis pwnsh o ddalau poethion," y pris yn rhy fawr a'r pres yn rhy fach." Man yn dod i fewn -y"g agwedd rhy sarrug. Is id cymeriad C15 mohoni, end un ffraeth a swrth ei thafod. Ei diwyg yn rhy iouanc a'i 6ymudiad yn rhy sione. Ymddangos-1 iad y gweinidog yn rhy ddof-gormo(I c. ddisgwyl am dano. Gwen yn dod i fewIl gan eefyll a'i chefn at y gynulleidfa. Actio'n rhy beimiannol. Caed llawer idach fyw gan Gruffydd Huws. ACT II.-Effaith cyffredinol yr Act hon yn wannach na'r gyntaf. Y r oedd yn brawf caled ar yr actwyr yn gymaint a bod yr awdur yn cyfyngu ar ei ddefnydd-j iau yn yr helynt caru. Y make-up yn gyffredin. Y caru yn rhy ddof. Morus, yn rhy ddifywyd a G wen yn rhy oer- ] Morus yn ddifater braidd yn ymyl ymos- odiad ei fam ar deulu'r gweinidog. Owen yn areithio gormod: ym methu ymgoTli yn y caru na'r gofidio. Llwyddodd i dUvn- i wared ei tliad yn llawer g'.veil na charu. 'Actiodd y gweinidog yn darawiadol yn niwedd yr Act hon. Ymadawiad Morns yn hapus iawn. ACT III.-I)ialrit, a chyflo tan gamp. Ehoea Cadwaladr ergyd neu ddau i fewn lieb ychwanegu dim at effaith ei waith., Y plisman yn rhy stiff. Yr oedd ganddo gyfle da i roi i ni engraifft o len drama, eithr ni chafwyd ganddo y tarawiad di- reidus. Gwan iawn oedd portread y doctor. Y ddialog rhwng Dafydd a Gruffydd, a rhwng Huw a. Pirs yn wir effeithiol; Morns y luab yn llawer gweil na Morus y carwr. Dylasai Gruffydd gael llawer gwell send off. Y dhvcddglo yn gyffredin-rhy undonog ac unffurfiol wrth fynd allan. OCT IV.—Yr agoriad yn well. Gwen yn didw o hyd i adrodd gormod, ac yn rhy ddifywyd wrth groesawu'r ddirprwyaeth. Y wyneb yn rhy amddifad o fynegiant. Ergydion Jones at y doctor yn rhy njatter of fact. Y gwcinidog yn actio'r rban oiaf yn ganmoladwy. Yr oedd Gruffydd Huws yn portreadu 'i gymeriad yn feistrolgar, ac yn sefyll ar ei ben ei hun fel actiwr yn y cwmni. Nid oedd yr actio yn ddigon cydbwys a chyfartal i wneud y perfformiad yn gyfanwaith. .< Nos Fawrth.—" BLE MA FA?"I Y llwyfan wedi 'i drefnu'n gampus. Y dvmni heb ddeall gwasanaeth y goleu i ddiban y ddrama. Dylasai'r goleu ddod yinlsen wrth gynneu'r lamp. Yr oedd y tywyllweh yn rhy hir. Yr agoriad dipyn yu aneglor. Ni tharawyd cyweirnod y ddrama yn dtligoil pendant yn y rhannau atchrenol. Ni chynhyicliwyd awyrgylch y tragedy yn ddigon digamsyniol. Cad- wtodd Margel lefel ei phortread yn lied gyfartal trwy ei gwaith. Cailwodd ormod o duedd i wylo, ac.ni chaed digon o'r peth 6y'n dilyn-ing, pang, edryehiad pell, mewn gair, dim digon o'r tragic note. Yr oedd gormod tuedd yn Liza i areithio, a'j- rhannau cyffrous braidd yn ddof. Yr oedd make-up Shan yn rhagorol. Diwvg a golwg Simon yn rhy annhebig i bortread o ddiaoon. Actio braidd yn anyetwyth. a symudiad ei law yn rhy unffurf. Prin yr 1. oedd portread y bugail yn deilwng o'r advanced type o weinidog. rhy ofalus gyda'i make-up. a-c yn rhy esgeull-I gyda'i arddull. Ni fu'r cwmni hwn yn ddigon doeth yn ei ddetholiad o'r cymer- iadau. -1 U Y PWYLLGOR." -1 -Y perfformiad trwyddo yn llawn action cymeradwy. Gallasai'r actwyr roi gwell cyfle i'r ergydion pan oedd y gynulleidfa yn chwerthin. Portread Malachi yn llawn talent; Mathew yn hynod o naturiol. zi  Mari gallasai Jacob fod yn fwy o wag." Mari yn ei make-up a'i hergydion yn rhagorol. Cattwyd cyfanrwydd yr actio trwy'r gwaith. Pafon yr actio yn llawer uwch nag yn Ble Ma Fa." 7. NOSQN 0 FARRUG. I I Y llwytan yn naturiol iawn o ran trctn. Y goleu eto'n brofedigaeth. Y fam yn tuedd u at lais rhy geintachlyd. Nid oedd William Huws yn ddigon cryi a s.ioicaidd yn ei bortread. Mcthai a galw'n ffrw awgrym y cymeriad. Yr oedd yn dod i fewn i'w dy fel pe i dy dieithr. Gwnaeth Die ymgais dda at fynegiant ar y cyntaf, and pan i'r peswcli greu chwerthin yn y gynulleidfa, aeth yntau i besychu gormod nes spwylio'r effaith yn Ilwyr. Dylai actiwr wylio rhag peth felly. Tolciog a thwmpathog oedd Jane tua'r diwedd. Y dtweddglo mewn tywyllwch yn ardwyo effaith y tragedy yn hollol. Rhaid j'r wyneh ddatguddio y drych- féddwi o tragedy. Ni chafw341 hynny gan brif gymeriadau'r cwmni hwn. I ftcs Fercher.—"AER ES MAESY- FELIN ,Mae'r cwmni yma yn teilyngu canmol- I iaeth fawr am y parotoad llawn mcwn I gwisg. mako-up, a stage-craft. Yr oedd I 01 disgTklu a diwyllio dygn ar bron bob un o'r eyraoria.Sa.il. Mae'r gwaith mor Vir ac amrywiol ei olyg-feyddfel mai ofer I yw dilyn yn fanwl bob act yn ei thro. JMies oolygfydd symudol yw'r ?vai?h YD'I f?y na drama fel y cyfryw. Yr ocdd y fH?."ri?ad o'r ym!addfa yn cael ci or- ffneud mewn ystum a ehyfiawndra nes cii'Ili 3-styr y geiriau. Teimlid anghyson- deb rhwng iaith Guto yn disgrifco'r tan 'I'('j iaith yn y ddialog. Cafwyd gormod o aIil1 yn yr eglwyg ac yn y ty. Awgrym pydd eisieu ac nid many lion. Mae awgrym yn ddigon i gynulleidfa ddeallgar. Yr oedd breuddwyd Gwenllian bron yn an- (>.glnr. "YT Ymsonau.—Camp yw actio ymson yn <i3i. 1 r Ken Ficer ar ei oreu wrth adrodd penhillion. Samuel yn fethiant yn ei ymsonau. Elen yn rhagori yn fawr yn y Ht hon-yu dangos meistrolaeth mewn awyrgylch a nhMynt. vn arb?nnig yn yr I yBison arSwyH?g. Ei phortread yn feis-I &Qlgar ac awgrym i a do 1. T??dd yn y Ficer a'r cyfreithiwr i fod braidd yn adrodd- iadol. J' Y Dialogau.—Yr oedd y ddialogau yn eael eu hactio yn wir dda. Emwnt n Simwiit yn rhy unffurf weithiau yn eu symudiadau. Phil a Nedi yn naturkl iawn. Felly Gnto a Beti. Ond yn sicr yr oedd y rhannan y^gafn yn hynod o eflfeithiol. Yr oedd bychander y llwyfan yn naturiol yn ymyrryd yn fawr a piher- fforniio gwaith o'r notur yma, ond yr j oedd y cwmni ar y cyfan yn gyfuniad o j Berfformwyr da. rhai o honynt yn fcistr ar y grefft, eTLill lieb wybod cyfrinach y t)fnt yn nwyr, ond yr oeddynt K?n J tn?yaf yn cynnyg yn (?!a at roi portrea/.l | ,i ? ?K o'? cympnadaj? <?-?'.? .t Prynhawn lau.-Il Y BRIODAS I DDIRGEL." Actiai'r cwmni yma gomedi digon syml chlie ei phw;rnt. ACT I.—Y r agoriad yn weddol. Jones yn naturiol. Gwilym yn sigledij a chloff ei symudiadau. Jenkins ym methu taro'r cyweirnod ar y cyntat. Braidd yn aneglur oedd ergyd v chwarae. Yr oedd yr effaith yn llawer gwell wrth fynd ymlaen. ACT II.—Yn agor yn llawer gwell. Yr action yn rhagoroi. Gruffydd ac Eluned yn symud yn hapus, ac yn cadw'r peth i I fynd. Actio'r teulu ar lefel dda, yn ar- bennig y fam, ei thafodiaith, ei liais, jft'i hosgo yn notledig o dara v>-iadol. Liais gwan braidd gan y pen teulu, ond yr actio I yn wir naturiol. Y nyrs yn naturiol. Dylasai'r gyfathracli fod lawer yn fwy agos pan oedd Gwilym a hithau wrthynt 911 hunain. Yr Act hon yn Ilawer gwell ymliob ystyr na'r cyntaf. ACT III.—Jones yn naturiol, ond ei ystum yn ddiffygiol, megis codi bag trwm mor chwerthinllyd o rwydd. Y mock trial yn amddifad o garictor, er fod Jenkins yn actio'n dda. Yn sicr, yr oedd gan y myfyrwyr le i wella llawer mewn rhialtwch a direidi. ACT IV.-Agoriad cymeradwy. John Owen yn iiiifyi-irfiol ei arddull; y ddialog I yn beiriannol i fesur mawr, ond yn llawer I gweli tua' diwedd yn ei ymddiddan a'r ¡ gweinidog. Ei wraig yn deip da o ran golwg a llais. Gwan ar y cyfan oedd y pregethvvr. Gallasai gwell graon fod ar y diweddglo. Yr oedd y perfformiad hwn yn ei gyfanswm yn gunmoLartwy. Gall- asai'r detiioliad o'r cymeriadati fod y-n fwy hapus, ac yr oedd digon. o Ie i wolla yng nghvfartaledd yr actio. Yr oedd y darnau hirion yn brofedigaeth. Yr oedd j y gwragedd yn odidog, yn arbennig Jane ac Aiine Owen. Temtiwyd amryw o'r actwyr i ail-rftdrodd. Ni ddylid gwneud i I hynny, j I Nos !au.»<4EPHRAIM HARRIS. ACT I.: Golygfa L- Y dod i fewn a'r 1 raynd allRn yn well na'r un mor belled. Y celfi'n gyfaddas iawn i hen gartief Cym- reig. Agor yn naturiol, yr action yn dra- matic. Taro safon ucbcl drama ar y I' cychwyn: y cyfartaledd yn y cwmni v;i I ha?p?s, a'r cyfuniad heb ddim yn tOï1'i'lll' gras arno. Gweinidog ?wpH na'r un hyd yn hyn, er fod y dafodiaith weithian yn rhv drwsgl ues i ni golli'r acen bersain a bevthyn ildi. William Morus yn foisti-ol- f gar ar ei hyd. ITefyd y gweddill o'r blaenoriaid yn dda. Y tragic note yn ddi- gaTrusynicI gan Epliraim. Golygi'a II. Dinah hytrach yn gyHyrn ar tudalen 26-27. Ar?tadalt'n 30 dv?a?ai Martha ddod i fewn yn gynt. Tuedd ym M irtlia ar tadalen 35 i ddyry.?u peth ar MI-9. Harris ac Ephraim. Martha eto yn I ofyn am y Uythyr a'i chefn at Ephraim. Beian man yw'r rhai hyn ar berfformiad meistrolgar o'r Act gyntaf. YTr oedd pob un o'r cymeriadau yft do all eu neges, a Dinah yn eithriadol yn hynny; pob lID yn daugos ol gwrtaith mawr a meddylgarwch, <1.'1' grpfft o actio wedi 'i hastudio yn fanwl. ACT II.—Yr agoriad yn effeithiol. Mor- fydd yn taro eyweirnod y pedwar cyfar- ivddiau yn geUydd a ineisti-olgar—yr ym- drafodaeth a'i thad, Martha, Gruffydd. a'r gweinidog. Pob pwynt yn yr Act yn cael oi gvfto priod; Gruffydd yn dalp o J"nr Igwyilk heb-ddim jformodicoth. Yr oc'M pob adran yn rial javm. n:r diweddglo yn yr olygfa gyntaf yn drvdanol. Yn yr ail olygfa. yr oedd naturiokleb y forwyn yn ganmoladwy iawn. Cywirodd Martha ei hun ar fater y diarhebion ar tudalen 20. Y driniaeth i Ephraim yn odidog. Yr oodd y dehongliad enpide2ol o feddw1 ac ymarweddiad Ephraim at Morfydd yn eitliwadol o fyw. Yr oedd Martha a Dinah yn dangos talent actio eithriadol. Ephraim ym mynd allan yn artistic, a'r lien vn disgyn gyda chyffyrddiad o orffennedd caboledig. ACT III.—Nid oedd effaith yr Act hon lawn mor orffenedig a'r lleill. Gellid cyf- rif am hynny i ryw fesiir ar gyfrif an- eglurder Mrs. Jones. Cawom gan Dinah yn yr Act hon ddehongliad godidog o len drama. Gallasai cwmni o ndnoddall a raedr hwn gadwr diddordeb feallai yn fwy byw yn yr Act hon Bnasai'r effaith yn lfewer miry, cywir a dramatig i gadw at y'copi. Yil ddiddadl, teimlem fod ó'q}fon nctio'r cwmni yma wredi cvrraedd mestir helaeth o berffeithrwydd. Daliodd y prif gymdriadau ar hyd y ddrama i roddi portread djdora chyson o neges ac ysbryd y gwaith. Yr oodd y dctholiad or cymeriadau yn rhagoWl- Nos Wener.-l' AR Y GROES- I FFORDD. ACT. I.—Y llwyfan wedi ci drofnu yn ) dda. Agoriad cymeradwy iawn, er y I gallasai nodweddion cartrefol siop y eaer fod yn hehjifitit. Osgo a siarad Harris yt. aneglur.—tuedd i tyncu'i eiriau. Y siopwr a'l lais dipyn yn annaturiol a L ystumiau yn y-h ffudiol. Llafar I fan eto yn aneglur, a'i deip o ddiacon yn rhy arw a thrwsgl ei ffordd. Y'r oedd ^grouping y cymeriadau yn effeithiol iawn. Prin y gellir (iv. evd fed Ncl yn deip o eneth ramantus, a dieithr yn ei llais. ei golwg. lio-go. Y, oedd yn rhy debig i forwyn gyffredin. Toi.njlid fqd. gormod o awyr- I gylch cyfarwydd a'r hyn oedd i ddiegwyl yn y symudiadau. Jared oedil carictoi* yr olygfa hon, a'i llwyddiant yn dibynnu'n onuodot arno cf. Jarcd yn artio'n rhwydd a naturiol. ac ambell ?Rach o athryUtb yn ei bortread. Nodwn ymajod rhan o'r cymeriadau wdth ddod i fcwn yn ym yrryd a phortread Jared. ACT II.—Y'r Act hon yn gyfle campus i actio da. Eithr ni lwyddwyd i gynyrchu I dIg-on ar awvrgylch negft yr Act. Nel el-,p yn amddifad o gyflcu rhamant ei cf) 'vnifriad-ac yn cael ei themtio dro ar ol tro i fod yn anystwyth ac undonog. I Anfanfai i chwarae cffeHHol oedd y diffyg cydlvivysedd corfforol lhwng y gweinidog a^pkte. Y gweinidog yn ormod 0 ddelw pali oedd Nel yn eellwair a'i ddillad; rnethn jralw'n fvw ger ein hron r dramatic <-i< ua1 ion. Xid oedd y cwmni yn yr Art hon yn gyfartal i'r cyfle. ACT III.—AgdYoad llawer gwell, a'r 'gweinidog yn fwyide.heuig yn ei waith. Arddull Morged yn beiriannol i fesur. tic yn rhv adroddiadol ei mynegiant. Jared yn dal i gadw ar ei ben ei hun, yn ar- bennig yn ei amddiffvniad o Harris. Exit r ha go roi gan Jared. Cafwyd sampl o cross- j talk rliwng Marged a Harris ar tudalen II 04. Ar gyfrif aneglurder, methodd Black- well a phortreadu ei gymeriad yn llwydd- ianniis. Collodd gyfle da. Nel a Harris yn rhy ddof yn niwedd yr Act hon. Jared ym mynd allan yn dda. ACT IV.—Y doctor yn clod i fewn a rlioi li ge<n at y gynulleidfa. Y gweinidog eto yn rhy ddelwaidd, gan sdyll gormod vn yr nn man. Ni chawsom ergyd pistol vr alwad. Gormod o ddisgwyliad (expec- tancy) yn yr action nes tynnu oddiwrth y pwynt yn amI. Yr oedd yma individual acting campus gan Jared. ond ni chafwyd y cyfuniad a'r cydbwysedd y rhaid wrtho I i sicrhau perfformiad fo yn gyfanwaith. Nos Sadwrn.-Il MAESY- I MEILLION." ACT I.—Y llwyfan wedi 'i drefnu'n dda. Methu taro cyweirnod digon pendant yn yr ymddiddan ar y dechreu: y symud- iadau'n farwaidd, a rliai or cymeriadau a'u cefnau at y gynulleidfa. Yr rm- ddiddan gan mwyaf yn beiriannol. Catrin 4 qy, y J;ti.2!i Jn I

- -....ð- - .,...-THE ELECTION…

"A PINE FOREST 1M EVERY HOME"…

--i LOST IN MIST,___I

VETERAN POSTMAN.

A CHAMPION,

WHYNDHAM HOTEL -LICENSE j

I POSITION SOUND. 1 .i

6,378 HOUSES. «i

I"MY INSTRUCTIONS:" .

IGORSE MISSION, CWMBWRLA

j A YOUNG SPORT. ! I-

I-Y DDRAMA GYMREIG.

I POSITION SOUND. 1 .i