Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

CYNGHOR 81ROL MON. I

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYNGHOR 81ROL MON. I Cvrh?iwvd cy?Miod c??ieroi uyngor Sirol M? d?-dA hu diwedd.f y? VaoefDi, O dan lywyddL-eth y Cy?horwr H?h Thoma-3 ca(dl' dd Yr aelodau ereill oedd yn brMMiol oeddynty C?ghor?E)? Jones, r.H., 0?09'. (i.-??'-ydd). yr H.MdunaM Ri<-hMd Williams, Tr?.n |r Roberb, U.H Pcnbol; Thomas Jones, Bod- ewryd; Capt. W. H, Owen. PlasYl1penrhyn; w\ W Ita.Milb, °"$> £ 'E sdog; T. W. jo.les, Menai Jones, Hendregadog, T. W. JO.1es, Menai Bridge; J. Williams, P..rk Newydd: W. Griffitb, PlasYnlyn- T P L8W!i, A,S.,  y C,ohorwyr Syr Richant Bulkely, Bar- wnig, Bron Hiu SwaSYrKdi ^obS^kSd; ??oh W. Pritchard, Pentr?? Kica Robert., Waig- Riehard Robort;s, Llan Ubertii, Tary;iLl..fair, P.O.; Y degian; J. ^Vi1U»m>s, L Priestly, l ?, C g Davies, B. A C. F. PrieBtly. 'L7.E[,, LlangD!; M.}ícK'¡l 'TY 'it-a' wr Honry ot>erUl, Pentrefelin; & J. Roberts, Trefh1D; R. Pentrefeh? ???. Biw .d Williams, Hughes, C p jones, Niwbwrch Lewis Huf!hM'g. o; R ?. Tbomas Priohard, Llwyd- Srth Sgob; Owen Wi.Uams Tynybuartb; S"muel Hughes, Bodednyfed; Capt 0. ?bom«, BryS.Hu; J. B. '19?", Coeden; Rn?t ?onM BrynmMtMo; J. H. HuchM, Tyddyn Gyrfer W. Pryth?h, BodfeddD i Dr H. Parry Jones, GwatohmM J. i?oyo. Treiddion; Dr Rolaod Williams, C^ergybi, Capt. E. H. Verney, A.S., Dr 0. T. Wil- liams, Caergybi; Joseph Williams, Oaergy a Hugh H. Hughes, Caergybi. PLBIDLAIS 0 GYDYMDEIMLAD. __I Cyn dechreu ar y materi,,n oacici ary rhalAD, sylwodd y cadeirydd ? ?' ?? ae)odan wedi ei symud trwy BOllau ? cyfarfod o'r blaen, sef Mr ThomM Ow?. y hwn oedd ya bresenol y°y,?'? <?iwa?.?af CvmMai ddyddordeb .d ? h? f.t? y ond r au!(eD ?° ef adnaVyddnrfXnadoedd a^enkidoef Mrs Owen wadi dilyn  phnod a dymuSM! ef ?yg P'e'd'aia o fSsi^ mMbiony. ea profedigapth <h™ Eiliwyd y cynygiad gan Syr Richard Bulke- ley, a phasiwyd ef yn unfrydol. y PWYLLOOE ARIANOL. j Adroddai y pwyllgor arianol eu bod wedi myned trwy y gwabanol fihau, an bod yn eymtJrBdwyo Y rhai a nodid yo y daflen i gael Kin. tstyrientfodydranlynnglynag aicbwilio pwyaan a mesurau braidd y. uebel, "gobeithient y gellid gwneyd y gwaith gyda mwy o gynildeb yn y dyfodol, Yr oeddganddvuto dan en hystyriaeth eto y I materion canlynol1. Tdm n d aliadan II yn nglynlg etholiadau. 2. Rheolau cy n- ygiedig gan y Swyddfa Gartrefolo berth- ynas i archwilio papynu yn n?'ya*8 6tho!:adau oynghor?yr iro1. 3 Tendcrs am areraphn y rheatran eth, ol,.?,o?) Yr oedd llytbyr w9di ei dderbyn ganddynt oddi wrth y Carnarvon and Denbigh HtraU yn gwneyd ca's am ran o r hysbys- iadan, ac yr oeddynt hwythan wedi ateb y caffai perchenogion y papyr gyfleusdra i aufon eu tender pan y gofymr am tenAeni am argraphu J tro neaaf. Cymeradwyent ar fod i'r trysorydd gael gorcbymyn dalu ■ swm heb fod dtoa £10 tuag at dranl etholiad cynghorwr dros ddosbarth Budedern. Cvmeradwywyd yr adroddiad,ar gynygiad Mr T. W. Jones, yn cael ei eilio gan y Capt Owen Thomas. PWYLLGOR Y FFYRDD A'R PONTYDD. Yn adroddiad y pwyllgor hwn nyabysid I en bod wedi archwilio cyfrifon y surveyor, a'a bod yn oymeradwyo eu ta!u. Yatyrient mai y cwestiwn o aogbydwelediad rhwng y oyngor a DirprwywyrMoifa Malltraeth ydyw pa un a yw y butreu yn rhan o'r bont ai nad yw; os yw yn rhan o'r bont dyledswydd y sir ydyw ei hadgyweirio, ond os rhan o'r cob ydyw, perchenogion y cob ddylai ei had. gyweirio. Ar 01 ystyriaeth pellach o'r achos nid oeddyot yn gweled rheswm dros newid yr hyn oeddynt wedi gymeradwyo i'r cyngor yn mia Mehefin. Yr oeddynt wedi oymeryd moddion i gaal gwybodaeth o berthynas i'r llwybrau traed cyhoeddas yn mhob plwyf, ac a oes rhai o honynt wedi eu cau. Cymeradwyent fod i'r trysorydd gael ei awdnrdodi i dala swm o arian heb fod dros zE160 tuag at ffordd Caergybi, a swm heb fod dros £60 tuag at ffordd Beaumaris a Menai Bridge o hyn hyd gyfarfyddiad y cyngor yn mis Ebrill, yn o fel y byddy surveyor yn gofyn. Yr oeddynt wedi gohirio ystyriaeth tollau Pont Menai. Sylwodd Syr Richard Bnlkeley fod y pwyllgor wedi cymeryd poen a tnrafferth tawr gyda golwgar y owestiwn t> adgyweirio Pont Malltraeth, ond nid oeddynt eto yn ddim nes i benderfyniad. Asgwrn y gynen ydoedd pa un ai rhan o'r bont ynte oc cob'' ydyw y butress, yr hon oedd yn awr rn oaef ei chludo i ffwrdd gan y mor. Cynygiai ef tod yr adroddiad yn. cael ei fabwysiadn. Eiliwyd y cynygiad gan-Capt W. H. Owen. Awgrymai Mr T. W. Jones y pnodoldeb 0 fod y cyngbor yn tain haner y draul a'r dirprwywyr yn tslu yr haner arall. Dywedai y surveyor, mewn atebiad i Mr Richard Hughes, Cafnmawr, fod y boot wedi ai hadeiladn er's rhai oesau, ond nid oedd y sir erioed wqdi ei hadgyweirio. Dadleuai Mr Richard Hnghe3 mai y sir oedd i adgyweirio y butre83, gan mai rhan o'r boot ydoedd. Eglorodd y olerc mai y dirprwywyr sydd i'w hadgyweirio, pa un bynag ai rhan o'r bnnt ynte o'r cob ydyw, ac os rhan o'r cob ydyw, bai y dirprwywyr ydoedd fod angen Yhad i ywairio, gan mai yr Mhos o hyny ydoedd eu bod hwy yn rhoddi doran ar y tout. Yr oedd gan Capt Verney, A.S., 9voye iad ar y rfcaglen droa fod pwyllgor y ffyrdd yn edrych i fewn pa beth ellir wneyd tuagat sicrhau fod pob cerbyd fyddo yn teithio yn y noa yn cario goleuni. Mewn atebind i'r Capt., dywedodd Syr Richard Bilkeley, cadeirydd y pwyllgor, ei fod ef yn dealt gan y clerc nad oedd ganidynt awdurdod hollol i orfodi oerbydau i gario golpuni. Dywedai y clerc y gallent ymholi oddiwrth Fwrdd y Llywodraeth Leol, nen wneyd cais am i rywbeth gael ei basio ar hyn. Cyfeiriodd Dr Roland Williams at y modd y byddai cerbydau, lorris, &0., yn cael eu gorlwytbo, a'r gyriedydd yn aualluog i cymeryd gofal ohonynt pan yn cyclfwyn o Qaergybi ar nos Sadwrn. Ar gyoygiad Cadben Verney, yn cael ei oilio gan Mr T. W. Jone3, cymerwyd y cyn ygiad oedd gan Cadben Verney ar y rbaglen i fewn yn yr adroddiad. Gyda golmrg ar dollau Pont Menai gofynai Cadben Yerney ai ni fJddai yn briodol sefydlu ferry rad rbwng Mon ac Arfon; ond ofoai Dr Roland Williams y baasai trwy hyny yn myned ar draws y ddeddf San- eddol. Mabwysiadwyd yr adroddiad. BWRDD lleoi, LLANGHFNI. Adroddai y pwyllgor oedd wedi eistedd i cbwitio i fewn i'r priodoldeb o sefydlu bwrdd Uflol ya Llangefni, en bjd wedi gwrando nifer holaeth o dystiolaethau o blaid y Bymudiad, ac na chynygiwyd dim tvstjoUeth yn erbyn. Cymeradwyent hwy fod i r holl blwyf gael ei gyinnryd i fewn, ac i naw o aelodau fod ar y bwrdd, Fod Dr Evan Wil- liams, Green Hill, i gael ei benodi.i wneyd y parotoadau angeorheidiol o dan Ddeddf Ieihydol 1875. Y byddai yr archob yn dyfod i rym ar yr Hag o fis Ebrill; yr ethnl- isd i gymeryd 118 (,'r 22ain i'r 26Ain o Ebrill, a'r bwrd I yn cyfiirfod am y tro cyntaf ar y 29 iin o Ebrill Dioichai Dr E. 0. Owen yo YDhe8 í r cadeirydd, yr is gadeirydd, a Mr Richard WiUiati»«, Treban, am y drafiertb oeddynt wedi gymeryd trwy eistedd fel dirprwywyr FAr  m1ter. ?t?rnhttwyd yr adroddiad. UN UNDEB I FOK. I I Adroddtii Pwyllgor y terfynau vr ym- ddengys amryw resymau o blaid fiuifao Mon yn un undeb gwareboidwaid, rind yn bresenol en bod yn cymeradwyo y cynghor i gyd- aynied ig adroddiad pwyllgor y terfynau dros ffurfio y Menai Union, ar yr amod fod gallu yn cael ei gadw mewn Haw i ffurfio un undeb yn y dyfodol ob berair hyny yn ddoetb; na byddo swyddogion y Menai Union yn cael eu penodi yn swyddogion sefydlog, ac fod i'r tlodion sydd yn nblotty Caernarfon gael eu symud i un o dylottai Mon. Cadaruhaodd y cynghor yr adroddiad. GOHEBIAETHATJ. I Darfjeawyd llythyr oddiwrth Mr H. Clegg yn hysbysu ei fod wedi cyfarfod i dainwaiu y Gwener blaenor 1, a'i fod wedi gorfod bod i fewa er h"ny, ac felly nas gallai fod yn bress.iol,—Gwnai Col. Hampton Lewis gais am ggniatsd i dde'nyddio y cslloedd yn hen sarcbardy Beaumaris at wasanaeth y Militia, Ar gynygiad f-yr Richard Bulkeley, yn cael ei eilio gan Dr O. E. Owen, oaniatawyd y cais.—Darilenwyd penderfvniad oddiwrth Gynghor Sirol Dinbyoh yn awgrymu y priodoldeb o ffurfio cyd-bwyllgor gyda sir- oedd eraill Oymru i ystyried yr angen am eangu Cyfleusderau y Rheilffyrdd yn N >hymru. Hefyd y dylai yr heddgeidwaid fod yn hollol o dan awdurdod cynrychiolwyr y trethdalwyr, ao yn gwahodd cynghorau eraill i ymuno a hwy i wneyd cais at y Llywodraeth, Hysbyswyd fod y penderfyniadau hyn wedi eu mabwysiadu gan y cyrigor o'r blaen, ar ol i Gvngor Swyd(I Abortnifi en hanfon. Cynygiai Dr Roland Williams fod i'r clerc ysgrifenu at Gyngol Sirol Dinbych i ofyn pa fodd y galler eu cynorthwyo yn mhellach, Ystyriai ef y buasai yn anmharch ar y cyngorau sirol i ddwey.lnaa gallent reoli yr htddgeidwaid gan gystlad a'r Cycg rau Trefol. Eiliwyd y cynygiad gan Mr bamuol Hughes, a phasiwyd ef. Darilenwyd llythyr oddiwrth y trysorydd newydd yn hysbysu nad oedd wedi aerdyn y daybook gan yr hen drysorydd. Cyf lwynwyd y llythyr i'r pwyllgor arianol. Derbyniwyd llythyr yn nghyda chynllun- iau o fan ddeddfau oddiwrth ysgrifenydd y Bwrdd Masnach yo galw sylw at y Ddeddf Bwysan a Mesurau, 1889. Ar gynygiad Cadben Verney, yn cael ei eilio gan Dr 0. E. Owen, penodwyd v rhai fan!ynotiganoyddeddfa)lan vn .1 on Mri T. W. Jones, Porthaethwy; D. Roberts, Rbyd a Richard Williams, Treban. BWYDD-DAL Y TRYSORYDD. Deibyuiwyd oddiwrth y cyn-drysorydd daflen yn dangos y symian oedd wedi dderbyn ac wedi dreulio yn ystod y blynyddoedd diwedd&f y bu mewn swydd, ac yn gofyn am HWJdd-dâl gan y cynghor. Cynygiodd Mr T. W. Jones, ac eiliodd Mr Joseph Williams, fod i'r mater gael ei drosglwyddo i'r pwyllgor arianol. Barnai y Parch S. A. Fraser mai y cynghor, ac nid y pwyllgor arianol, ddylai benderfynu y cwestiwn. Gofynodd Dr Roland Williams a oedd gan y cyn-drysorydd hawl gyfreithicl i flwydd-dil, ai nad oedd ? I Dywedai y clerc ei fod yn gwestiwn an- hawdd ei benderfynu. Yr oedd Mr R. S. Wright wadi cyfarwyddo Cyngbor Sirol Arfon fod gan y trysorydd hawl; ac o'r ochr arall, hysbysai yapyr a elwir Justice of the Peace, nad oed ganddo hawl, ac nad oedd gan y cynghorhawl i ganiatau blwydd. da), gan fod y trysorydd^n swyddog a ellid ei droi i ffwrdd wrth bleser yr ynadon o'r blaen. Cynygiodd Dr Roland Williams welliant, sef fod i'r clerc yagrifenu at Fwrdd y Llyw- odraeth Leol i holi a oedd ganddo bawl ai peidio. Buasai yn dda ganddo ef fel un ag oedd wedi cymeryd rhan tnewn symnd y trysoryd t, os gallent. ganiatau blwydd-dil iddo. Eiliwyd y gwelliant gan Cadben Verney, a phasiwyd af. Cynygiwyd ail welliant gan Mr Samuel Hughes, sef, Na byddai i'r Cynghor gyd- nabod fod gan y trysorydd hawl, gan fod amheuaeth, ac yna caffai y trysorydd gymeryd moddion i brofi fod ganddo hawl. Dywedai y Parch S. A. Fraser ei fod ef wedi pleidleisio droa y gwelliant cyntaf yo hytrach na'r cynygiad gwraidiiol, ond yn awr tueddai i fabwysiadn yr ail welliant, yr hwn a eiliai. Pleidleisiwyd, a fchafwyd 17 droB y gwell- iant olaf hwD, ac 18 dros y gwelliant cyntaf, yr hwn felly a basiwyd. Y CYNOHOB A'R BYRDDAU GWAITCHEID- I WAID, Gofynodd Syr Richard Bulkeley ar ran bwrdeisdref Beaumaris o berthynas i'r swm adalwyd gan y Llywodraeth i'r Cynghor i'w drosglwyddo tuag at gadw ffordd Beau- maris. Hysbysodd y cadeirydd, fod y swm yn llaw trysorydd y Cyngbor. Gofynai yntau gyffelyb gwestiwn ar ran Undeb Bangor a Beaumaris, a gofynai Mr Richard Roberta hefyd ar ran plwyf Llandegfan. Hysbysodd Mr W. R. Jones fod y mater wedi bod o baD y pwyllgor arianol y boreu, ond jgan mai ychydig oedd yn bresenol a'r sytniau yn fawr, gohiriwyd eu taln. Penderfynwyd i'r pwyllgor gyfarfod am ychydig fùnydau ar ol y Cynghor i'w hystyr- led, ac yna i'r Cynghor gyfarfod i'w can- iatau, yr hyn a wnaed. PWYLLGOR ADDYSG GANOLRADDOL. Cyfeiriodd Mr T. W. Jones at y ffaith fod tri boneddwr wedi en hethol yn mis Hydref ar Bwyllgor Addysg Ganolraddol cyn i'r ddeddf fod mewn erym, a dymunai wybod a oedd y panodiad yn gyfreithlon, gan y buasai yn beth anhapus iawn pa dygwyddai rhyw anghydwelediad. Dywedai y clerc nad oedd ganddo ef unrhyw reswm dros amheu cyfreithlondeb y path, gan nad oedd dim yn y ddeddf yn hyabysn pa brJd yr oeddynt i gael en hethol. PHANU TRBF CAERGYBI. Yr oedd y cynygiad canlynol ar y thagien yn enw Dr Roland Williams, Fod aelod yu cael ei benodi i bob thanbarth yo nbref Caergybi." Sylw&i y Doctor ei fod yn deallerbyn hyn nad oedd ganddynt awdur- dod derfynol i woeyd hyn heb wneyd cais i Fwrdd y Llywodraeth Leol. Nid oedd ganddynt nwdurdod i wneyd braidd ddim heb gaiiiahd y bwrdd hwnw; ac yr oedd yn dda iawn ftanddo fod ganddynt awdnrdod i ohirio y gweitbrddiadau i gael ciniaw heb ofyn cantiita Hysbysodd y clerc ei fod wedi yagrifenn i Fwrdd y f/lywodraeth Laol o berthynas i'r achos, ac mai eu hatebiad ydoedd y cymer ant ef i ystyriaeth pan ddigwyddai i sedd fyned yn wag. Eiliodd Mr A. McKillop gynygiad Dr Roland Williams ar y tir fod iddynt anfon i Fwrdd y Llywodraeth Leol i gadarnhau. Pàsiyd hyn yn unfrydol, a chynwyawyd Amlwch' t Beaumaris befyd yn y pender- fyniad. Penodwyd y cadeirydd i gyfarfod yr ael -,d,ii dros Qaergybi a'r henaduriaid, i bt^oodi .i.^lod dros bob rhanbarth. AitGRAPHU Y. COFNODI;)N. I Ar gynygiad Dr Roland Williams, yn ciel ei ailio gan Mr T. Prichard, penderfyn wyd £,),1 cafnodion y cynghor yn cael eu bargrapliu a'u dosbatthu ar yr un cynllun a chofuodion y cytarfod yn mis Taehwedd. KDDYSG GRLYYDDYDOL. Cycygi?d Mr Lewis Hcghea, Fod pwyllgor bychan yn cael ei ethol i ystyried d?rp?i?thaa y Technical /?n?<;<tOM ?{, 1889, gyda go!wg ar fabwysiadu ei darpM; iMthM yn M?." DywedM ei fod w edi? rhoddi rbybudd o'r cynygiad hwnw amser maith yn 01, ac mai dyna y rhaswm na buasai wedi ymgyngbori i gydaelodau ar y pwyligor Addysg Ganolraddol o berthynas iddo. Ystyriai ef y byddai yn ddigon bnan i roddi y petb yn llaw y pwyllgor yna yn bresenol, gan fod ganddynt hwy ddigon i'w wneyd am chwe' mis o leiaf gydag Addysg Ganolraddol. Bymunai awgrymu ar fod nawyncaeienpenodtarypwyugor. I F ii" ,d y eyn giad gau Mr Llo7d. Gobeitbi;¡,i y }f"reh A. Fraser y H> Mr L. Hughes c i ?ordd yn glir i dynn ei I gynygiad yn o!, ?n fod ganddynt waith arathrol gydag addysg ganolraddol. Nid oedd ef yn ei ystyried yn ddoeth cael gor- mod o heiyrn mewn tin ag fyddai newydd ei gyneu. Dylid cymeryd i yalynaeth y draul enfawr a f/dd yn uglyn ar thai hyn. Gwlad amaathyddol ydoedd Mon, ac arn- aethvddiaeth fyddai braidd yr nnig ganghen a ellid gymeryd i fyny yn yr ysgo ion hyn,hc yr oedd vn anhawdd iawn argyhoeddi'yr am- aethwyr fod addysg yn fanteisiol tuag at lafuri6 y tir ?ydofyg?Mf Joseph Williams &'r Parch S. A. Faer ybyn. Methai Mr Samuel Hughes a gweled Uawer o rym yn yinresymiad y ddau frawd diweddaf, gan mai pwyllgor i ystyried y mater a gynygid, ac nid mabwYlliadu y cweBtiwn yn bresenal. Os gailai hyn fod, o fintais i Foo, er mai bychan ydoedd, dy- monai ef gefnogi y symudiad. Ystvriai Mr C. F. Priestley fod y Parch S. A. Fraser yn bur hunanol ar y pwnc. Er y byddai raid iamaethwyr Mon dalu tretti at addysg ganolraddol, gofynid yn awr iddyot fod yn ddiataw pan y deuai cwestiwn yn mlaen ag a fyadai yn effeithio ar ama.th- yddiaeth. ?b?iai CadbeD Verney, A.S., yn fawr y byddai i'r cynygiad gae! ei fabwysiadu. by,ddai t'r cyny Mr William Prytherch, ac eiliodd Mr T.Jones, Handregadog, we)i'Mt, arfod i'r holl gynghor ffurfio y pwyllgor. Dywedai Mr T. W. Junea y buasai yn afresymol penodi yr boll gynghor yn bwyll- gor ar y mater. Credai y byddai yn dda i'r cwestiwn gael ei yatynei gan nifer or aelodau, ac y byddai i les ddeilliaw oddi I wrtbo. Mr T. Pritchara a ystyriai fod sylwadau y Parch S. A. Fraser yn rhesymau cryfion ros gael pwyllgor. Y Parch S. A, Fraser a ddywedai y buasai yn well o lawer ganddo ef y cynygiad gwreiddiol nar gwelliant. Nid oedd ef wedi dyweyd nad oedd angen am hyn, ond nad oedd yn amser briodol yn awr i ystyried Pleidleisiwyd a chariwyd y penderfyniad gwreiddiol braidd yn unfrydol. Penodwyd y rhai canlynol ar y pwyllgorSyr Richard Bulkeley, Dr O. E. Owen, Mri A. McKiHop, S?must HaghdB, Elias Jones, R. M IT, I ?O ?,j?mh Williams, G. J. Roberts, a W. Prytherch. RHEITHWYPL Cynygiai Mr Lewis Hughes fod deiseb yn cael ei hanfon at Lywydd Bwrdd y Llywod- raeth Leol yn galyp ei sylw at y ffaith nad oedd aelodau y cynghor sirol yn rhydd oddi wrtb weithredu fel rheithwyr, tra yr oedd aelodau y cynghorau bwrdeisiol. Dywadai mai yr egwyddor ydoedd fod aelodau y cynghorau bwrdeisiol yn gwario digon ou hamser at y wladwriaeth, a gellid dyweyd yr un peth am aelodau y cycghorau sirol. Eiliwyd y cynygiad gan Mr R. P. Jones a phasiwyd ef. EliUSENAU MON. Safai y cynygiad canlynol hefyd ar y rhaglen yn enw Mr Lewis Hughes, Fod deiset i'r Charity Commissioners yn erfyn arnynt gyfarwyddo Mr Lewis, y cyurychiol- ydd ymchwiliadol, i estyn ei ymchwiliadau i rorMiad a defnyddiad yr elusenau cyhoeddus yn Moo." Cynygiai hyn oherwydd ei fodOyn credu fod lluaw8 o elusenau wedi eu colli yn Mon, heblaw y rhai yr oedd'y ddirprwyaeth gynorthwyol wedi crybwyll am aanynt o flaen y Dirprwywr Cynorthwyol wedi cryb- wyll am danynt o flaen Pwyllgor Addysg Ganolraddol y dydd o'r blaen. Gofynai paham y caniateid hyn i Ddinbych heb ei estyn i'r siroedd eraill hefyd. Eiliwyd y cynygiad gan Mr Samuel Hughes, yr hwn a fethai a gweled paham nil buasai yr ymchwiliad wedi ei wneyd yn fwy oeyflawn. Cefnogwyd y cynygiad yn mhellach gan -Mr Richard Roberts, a phasiwyd ef. .TRETH AT ADDYSG GANOLRADDOL. I Cynygiai Dr Roland Williams, ar ran Mr Richard Hughes, Caergybi, yr hwn oedd yn wael er's peth amser, "Fod y Cyngbor yn mabwyaiadn darpariaethan y Mesor Addyag Ganolraddol i Gymru, a bod treth o ddimai yn y bunt yn cael ei chodi tuagat gynal ys- golion perthynol iddi yn y wlad. Eiliai Mr D. Roberts, Rhyd, y cynygiad. Ofnai Mr C. F. Priestly mai y dosbarth ag oedd yn gydmarol dda allan a gaffai y lies oddiwrth y ddeddf, ac felly na byddai yn deg i'r bobl dlodion data am addysg y rhai hyny. Cyoygiai Mr G. J. Roberts, ac eiliai Mr Richard Roberts, fod i'r mater gael ei ohirio. Sylwai Mr Lewis Hughes na byddant yn rhwymo eu hunain wrth basio ar fod y dreth yn cael ei chaniatau. Ofnai y Parch S. A. Frazer, 08 byddai y Cyoghor yn dangos anmharodrwydd i gania. tau y dreth, nas gallai y pwyllgor fyned yn mlaen jO'da'u trofniadau yr no fath. Mr Richard Hughes (Cefn Mawr) a ddy- wedai ei fod ef wedi deall y Dirprwywr Cynorthwyol yn dyweyd y dydd o'r rnaen y gallai fyned yn mlaen gydar elusenau yn unig yn bresenol. Cynygiai ef fod y Cyng- hor yn caniatau y dreth pan y byddai angen am daoi. Eiliwyd hyn gan Mr T. W, Jones, a thynwyd y cynygion eraill yn ol yn ei fiafr, a phasiwyd ef. ADDYSG GANOLRADDOL I JSNBTHOD. Cynygiodd y Cadben Verney en bod yn rhoddi ar ddeall i'r pwyllgor Addysg Ganol- raddol fod y Cyngbor o'r farn y dylai darpar- iaethan gael eu gwneyd tuagat addysg ganol- raddo! i'r ddau ryw. y mae o'r pwya mwyaf fod merched yn cael rhyw addysg gyda golwg ar goginio, &a.. ond nid oedd darpariaetbau uniongyrchol ar gyfer hyn yn y ddeddf. Yatyriai ef na byddai yo llwyddiant os Dyfyngid ef i'r dyn- ion, tra y gallasai tod yn llwyddiant pe cyf. yngid ef i'r merched. Eiliodd Mr T. W. Jones y cynygiad, yr hyd a basiwyd yn unfrydol. CYNYGIAD I WKRTHTJ OABOHASDY BEAUMARIS. Cynygiodd Mr D. Roberts, Rbyd, fod hen garchardy Beaumaris yn cael ei werthu trwy arwerthiant gyhoeddus. Yr oeidyr adeilad a'r tir wedi ei brynu flynyddau yn ol i bwrpatf neillduol, ond yn bresenol yr oedd yn ddi- fndd, ond yn nnig fel swyddfa'r heddgeid- waid ac ystifell nen ddwy. Yr oedd y tir yn mesur oddentu 2400 o latheni yagwar, ac yn sefyil mewn than ganolog a chyfleua o'r dref. Mr R. P. Jones a eiliai y cynygiad. Gobeithiai y Cadben Verney na byddai y Cyoghor yn frysiog gyda'r mater hwn, gan, pe y gwerthent yr hen garchardy, y byddai yn rhaid iddynt gael swyddfa heddgeidwaid a Ile iddynt o'r newydd. Cynygiai ef fod y mater yn cael ei ohirio, yr hyn a eiliwyd gan Mr A. MoKillop, ac a basiwyd.

[No title]

ICAERNARFON. I

BETHESDA. I

Advertising

CYSEGR, LLANDDEINIOLEN. I

IPORTHMADOG. I

IBattli of LIrE.,_

CAREGLEFN, MON.

ILLANBKYNMAIR.-

I--FFESTINIOG. .... . - .1…

Family Notices

[No title]

QRVDCYMALAU: