Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

11 erthygl ar y dudalen hon

CYMANFA BEDYDDWYRI MON. -j

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYMANFA BEDYDDWYRI MON. j Cynhaliwyd y gymanfa uchod Sn Berm- m aria ar ddyddian Mawrth a Mercber, Meh. I yr 2il a'r 3ydd. Am ddeg a dan o'r &loci y dydd cyntaf cafwyd cynhadledd?u. o dan I j lywyddiaeth Mr 0. Haghee? AmI?eh. I Penderfynwyd :-1, Fad pnde[fyniadau y I cyfarfodydd chwarterol am y Swyddyc, pa rai a ddarHeowyd gan yr ysgrifenydd, yn cael eu derbya a'u cadarnbau.-2, Fod rheolau diwygiedig y gymanfa yn cael eu derbyn gydag ychydig o gyfnewidiadan ychwanegol. Eu bod i'w hargraphu mewn fftrrf y gall yr eglwysi en gosod ar y muriau yn yr yetafelloedd cysylltiedig a'r addoldai, a phob eglwys i dalu am danyut.-3, Etholwyd y brodyr T, Hughes, Llinddona; 0. Hughes, Amlwch; W. H. Jones, Brynsiencyn; E. Evans, Amlwch a W. Price, Caergybi, yn bwyllgor i drefnu cyfarfodydd cenhadol can'- mlwyddol drwy y sir.-4, Ein bod yn taer erfyn af holl eglwysi y gymanfa i brynu a darllen gwabanol gylcbgronau yr enwad yn Nghyraru.—5, Fod mwyaÙH y gynbadledd hon o'r farn y dylid uno Colegau Pontvpwl a Hwlffordd, a sefydlu y coleg unedig i Dde- bandit Cymrn yn Nghaerdydd, er sicrhau i'r myfyrwyr fanteision y brif ysgol yn y dref hono hefyd i symnd y coleg i Ogledd Cymru o Langollen i F ingor, fel ag i alluogi y myfyrwyr i ddefnyddio y cyfleus- deran cysylltiedig a'r atbrofa yn y ddinas tione.-6, Fod y Sibboth cyntaf yn Awstl w dreulio uiewn cyfarfodydd gweddiau am ddylanwad yr Yspryd Glau.—7, roa y gymanfa nesaf i'w cbynal yo Ngbaergybi, a'r cyfarfodydd chwarterol i fod yn y Belan, Llanfachraeth, a Chaergeiliog.-8, Fod yr athrofeydd i gael rhyddid i gasgln fel arfer. -9, Ein bod fel cynbadledd yn diolch i Mr W. D. Jones, Caergybi, am ei haelioni yn cymeryd arno ei,bao y draul o argraphu a gwasgaru trwy yr eglwysi adroddiad o weith rediadau pwyllgor y genhadaeth fjartrefol. -10, Fod y gynhadledd hoB, tra y mawr gymeradwyo Seren Oymru i sylw holl eglwysi y Gymanfa, yn dymnno gweled llawer r, welliant yu ei chynwysiad.—11, Fod agoriadan y safe yn cael en bymddiried i ofal y Mri W. D. Jones a W. Thomas, Caer- gybi.-12, Fod y gynhadledd hon yn y modd mwyaf gwresog yn cymeradwyo sefydliad y Congo Rouse, Colwyn Bay, i sylw haelionus holl eglwys y Gymanfa, gan ddymano i'r Parch W. Hughes lawer o Iwyddiant yn ei waith pwysig.—13, Ein bod yn taer erfyn ar i'r eglwysi hyny nad ydynt yn arfer casglu dim tuag at y genadaeth dramor i wneyd hyny y iiwyddyn hon; hefyd, yr eglwysi sydd yn arfer casglu i tod yn fwy ymdrech- g ir, ac i anfon y casgliadau i Mr O. Hughes, Amlwcb, ac nid i Lundain.-14, Ein bod yn anog yr eglwysi i fad yn fwy haeliouus yn eu cyfraniadau tuag at y gymdeithas gyfieithiadol, cymdeithas y gweddwon, a'r drysotfa ndailadu.—15, Fod y brodyr E. R. Williams, Pencameddi, ae E. Jones, Llan- gefni, yn cael eu cydnabod yn br?,gethwyr eheohidd yn cin Cymanfa.—16, Ein bod yn dymuno ar i'r eglwys fenhan yn Gw-= fod yn ffyddlon ae ymdrecfagar gyda'r achos yn y He, ac ar i eglwys oarchus y Belan barhau i roddi pob cynorthwy e chefnogaeth iddi.-17, Fod i'r cisgliadau tuag at y genadaeth ddebenol am y flwyddyn hon i gael eu hanfon i'r trysorydd o hyn i'r cyfar- fod chwarterol nesaf—18, Ein bod yn anog holl weinidogion ieuainc y Gymanf>» i ym- uno a'r Gymdeithas Ddarbodol Gymreig. -19, Ein bod yn caniatau i eglwys Llan. goed i gasgln trwy eglwysi y Gymanfa at y capel oewydd a fwriedir ei adeiladu yno.— 20, Ein bod yn galw sylw holt eglwysi y gymanfa at Gymdeithas Yswiiiol Bedydd- wyr Cymru.-21, Ein bjd mewn modd gwresog yn cymeradwyo gwriith Undeb B idyddwyr Cymru yn sefydlu Cymdeithas Lyfrau i'r cyfundeb ac yn anog yr eglwysi i wneyd yr hyn a allaat i hyrwyddo ac i wneuthur y symudiad yro un llwyddianus.— 22. Ar sail llythyr parchus o ollyngdod o Gymanfa Caerfyrddin a Cheredigion, ein bod yn rhoddi de byuiad gwresog i'r Parch T. Williams, Pencaroeddi, fel prezethwr a gweinido yn ein cymanfa, gan ddymuno Daw yu rhwydd idjo.-23, Fod y gyn- adledd hon yn cydym ieimlo yn ddwys a'r teullioedd canlynol yn eu profedigaethau Teulu y ddiwedda'" Mrs Stirrup, Mr Ed. wards, Llangefni, Mrs Williams, Gronant, Lknfaethlu.—24, That this association, while prepared to accept proposals for free (not assisted) elementary schools, is of opin- ion (a) That no scheme of education be acceptable unless all standards be fcee to scholars throughout the school course. (b), That free schools be brought within reach of all who desire them. (e) That public money be used only for national uusectarian education in schools under school board manigement.-25, Fod y gynadledd hon o weinidogion a chenadon Cymanfa Bedydd- wyr Mon yn llongyfarch yr wrthblaid Seneddol ar eu gwaith ya rhwyatro y mesur oedd o flaen y Senedd y flwyddyn ddi- weddaf yn darparu iawn neu waddoi i dafarnwyr, ac hefyd yn diolch yn wresog i'r ynadon hyny sydd wedi cymeryd mantais o ddyfarniad Ty'r Arglwyddi yn achos, Sharpe v. Wakefield, yr hwn sydd yn eglur ddaogos mai hawl yr awdurdodau trwyddedol yn unig yw rhoddi neu wrthod trwydded yn ol eu bam.- Wedi diolch i'r frawdoliaeth yn y lie am en derbyniad croesawgar i'r cenhadon a'r gweiaidogion dygwyd gweithrediadau dwy gynhadledd unol, frawdol, a dedwydd i derfyoiad.- Y Gwasanaeth Cyk.,eddus.-Am hanner awr wedi chwech nos Fawith, yn y Castell, pregethwyd gan y Parchn C. Davies, Caerdydd, a B. Thomas, Narberth. Am hanner awr wedi chwech foreu dydd Mercher, pregethwyd yn addoldy y Bedydd- wyr gan yr ysgrifenydd a'r Parch W. Price, Caergybi. Am naw o'r gloch ymgynullodd Uuaws o gensdoo a gweinidogion i'r un He i wrandaw ar y Parch E. Evans, Amlwcb, yn darllen llythyr cymanfaoedd y Gogledd ar II Grist yn gynllnn y bywyd crefyddol," a phasiwyd ein bod yn ei fabwysiadu fel anernhiad at yr eglwysi, gan hydern y ca y darlloniad a'r ystyiiaeth a deilynga. Am ddeg, dan, a haner awr wedi pump, pregeth- wyd yn y Castell gan y Parchn E. Edmunds, Abertawe; J. Williams, Aberteifi; C. Davies, Caerdydd; a B. Thomas, Narberth. Dechreuwyd y gwahanol oedfaon gan y Parchn H. Hughes, Llanaelhaiarn; J. Griffiths, Bodedeyrn; 0. J. Roberts, Penearneddi; E. Evans, Amlwcb; a J. H. Hughes, Bootle, Lerpwl. Cafwyd cymanfa ragorol, er nad oedd y cynulliadau yn llnosog, a cbroesaw mawr nid yn unig gan yr eglwys yn y lie, ond hefyd gan bob eDwad crefyddol. Yr oedd yr hoil diefniadau yn cael en harolygu yn fedrus gan y Parch T. Hughes. Llanddona. Bydded dylanwad da vn aros. Brynsiencyn. W. H. JONES, Ysg.

uPORTHMADOG. -'_.J.>I

Family Notices

DYFODIAD MR R. K. I1 PRICE,…

CAERNARFON.".1

iY CYHUDDEDIG 0 FLAEN YR I…

LLYTHYR RHYFEDD 0 EIDDO Y…

SEFYLLFA __MEDDWL MR DUNCAN.…

-- RHIWLAS. !

UNDEB CHWARELWYR I GOGLEDD…

Advertising