Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

I. Basgedaid o'r Wlad. LLEF O'R NANT, SEF N ANT NANT- LLE.—Byr ysgafn gy-Iltudd gafodd yr hen gymrawd, Robart Thomas, Pembroke," Pen y groes. Sadwrn o flaen y Nadolig clacldwyd ei weddillion ym mynwent Ri, e dyw Sant, Llanllyfni. Yr oedd yn 79ain oed. Y Parch. J. M. Williams, yn gwasanaethu Cyrdd:tu eystadleiiol llwyddianus gafwyd Nos Nadolig' yn Bethel (M.C.), Calf aria (B) a Soar (A). Cyrddui arbennig i'r plant. Nos Fawrth llanwyd Neuadd Dref Pen y Groes i weld a gwrando ein cwmui lleol yn perfformio drama boblogaidd Y Ferch o Gefn Ydfa. Pawb yn canmol.-—-—Gwas- anaethwyd yng nghwrdd pregethu hanner blynyddol EilwysAnnibynnol, YnysMeudwy, Pontardawe, gan ein cyfaill y Parch. R. W. Jones, Cilgwyn. Trist i'r oithaf oedd y newydd am gwymp y llencyn ieuanc hardd, Preifat T,)m Hunt, Ty'n Weirglodd, Pen y Groes. Brod n o'r Brifddinas oedd Tom, ond prioci-,dd ag un o rianedd Pen y Grees, a mawr oedd ei hofiter at yr ardal. Ei oed yn 19. Yn Ffrainc yr oedd.-Cyi)gerdd rhagorol gafwyd yn Saron, Llanwnda, Rhag. 30. Methodd Mr. Owen Jones, Y.H. Green Bank, a dod i gadeirio, ond yn anfon rhodd iawn. Arweiniwyd gan Mr. O. W .Jones, Pen y Groes. Beirniaid y Canu, Mr. O. Llew Owain; yr Adrodd, Mr. G. J. Roberts (swyddog Presenoldeb DosbarchCaernarfon). Yr unawdydd goreu oedd Mr. D. D. Jones, Llanllyfni, yn canu Gahcad y Tywysog. Yr adroddwyr goreu, dan 18 oed: Miss Katie M. Owen, Tal y Sarn, yn adrodd Ystyriwck y lili. Hyhi hefyd yn enr. ill arganupenhill- ion telyn. Adrodd i bob oed, Mr. J. R. Williams, Rhosgadfan, yn adrodd Ymweliad yr Ysbnilwyr. Cafwyd caneuon swynol hefyd gan Miss Gwennie Jones, Glanrhyd Miss K. Lewis, Bont Newydd a Mr.. J. H Jones, Llan Dvvrog. Cyfeilydd Mr. R. Richard, Organydd Salem, Caernarfon. Ceuirgorsaf Nantlle am ysbaid yn ystod y rhyfel. Daeth cannoedd o'r plai-t gartref i dreulio'r Nadolig. -Ilu or De a Lerpwl a mannau eraill. -Blwyddyn Newydd Dda i'r plant sydd ar wasgar, yn enethod a bechgyn. Yr un modd i'r BBYTHON gydi dioleli -i'r Gol. medrus am ei eiriau caredig am y si-py-ii anfonwn i'r Fasged--y Fasgedaid o'r Wiad wrth gwrs, nid yr un sydd gan y Gol. wrth ei ochr. Gwnawn ein goreu i'ch cadw'n ddiddig blant, a thipyn o newyddion o'r Nant. LLANIESTYN, LLEYN.—Uu o fech- gyn yr ardal hon oedd y Parch. E. D. Evans, B.A., Fflint, a fu farw mor sydyn Rhag.24. Cymerwyd ef yn wael nos Wener, a bu farw'r Saboth. 0 Fethesda yr oedd ei rieni, ond buont yn gwasanaethu fel ysgolfeistr ac y.jgolfeiatres yn Llaniestyn. Gorffwyd gwedd- illion y ddau ym mynwent henaf< «1 Llande- gwning. Derbyniodd ein cyfaill ieuanc ei addysg yn Ysgol Sir Bottwnog a Choleg Llanbadr, lie graddiodd yn B.A. Ordein- iwyd ef ym Mangor, ac ymsefydlodd fel curad yn Fflint, ond torrwyd ef i lawr cyn deel seu ar ei waith yn 23 mlwydd oed. Claddvyyd yntau hefyd wrth ochr ei rieni. CydymdeirDlir a'r weddw ieuanc. Disglair fu ei yrfa, ac yr oedd ei ddyfodol i fod felly hefyd. Galwyd ef ymaith oddiwrth ei waith yn sydyn,. Anodd gwyb,)d paham- ceir gwybod eto yn llawn ar ol hyn. O'R HEN SIR -SEF SIR -F'ON.-J),vna loes drom i ardal Burwen ac Amlwch fu marw'r Capten Morgan, Brynllwyd. Gwr tirion a pharod ei gymwynas, a diacon a chefn llydan i achos y M.C. yn y Burwen am yn agoR i dd iugain mlynedd. Dirwestwr eiddgar o'i grud i'w fedd, ac er wedi teithio llawer ar frig y don, cadwodd ei grefydd yn ddilwgr. Hunodd yn fab pump a phedwar ugain oed. Ei weddw'n fyw, a'r fodrwy, a ddaliodd m)r gron am dair blynedd a thrigain, wedi ei thorn Yng ngwyl J bregethu Annibynwyr Beaumarisy Nadolig, gwasanaethai y Parch. O. Jones, Nant Ffrancon. Ar ddau utgom per a glywyd yng nghapel Pont yrarw.Llanfachraeth,oedd y Parchn. J. W. Williams, Bethel, Caer ybi, a J. Arthur Jones, Bangor. Yng Nghexihadaeth Genedlaethol yr Eglwys, yng Nghemaes, caed cipdrem ar oes y Milflwydd- iant ar radd fechan, pan welwyd holl weinidogion Ymneilltuol y cylch yn yr oedfa yn gwrand) mor rasol, ac yn cyd-addoli mor ddiddig a brawdgar.Mae bwriad yng Ngha srgybi i goai cofgolofn yn y Pare Newydd i arwyr cwympiedig y Rhyfel oddiyno, ond ni chodir yr un golofn cyn uched ei bri a'r absrth a ddangosodd y b3chgyn. Dwys yw galar y Parch. Rheid- iol Rob-aris a'i briod o golli en mab gobeithiol Emrys. pan namyn un ar hugain oed. Bu am fiwedd lawer yn Sanatorium Llangefni, a mawr fu'i ymdrech i ymadfer, ond hen elyn dymliaeth a orfu. A Gwvlfa yr ewythr iddQ o frawd i'w dad-Dyna hynod oedd i filwr o Fangor godi darlun y pen-adroddwr Deiniol Fychan oddiar faes y gyflafan yn Somme. Tudalen gyntaf Yr Adroddwr a godwnd' ac wyneb Deiniol Fychan mor hawddgar ami, heb i droed y gclyn: ei faeddu, na'i dan ei ddeifio. -Dolur i deimlad bro Llanfachraetl oedd marw cyrmar Mr. G. T. Jones o'r Welsh Gitards-mab Mr. Wm. Jones, Cwmeisian Ganol. Cafodd ai glwyfo yn Ffrainc, a dauwyd ag ef i wella i ysbyty ym Mhrydain, ond ar ol gwella o'i glwyfau cymerth hen glefyd diollwng y darfodedigaeth afael amo, ac ar ol nychu encyd, daeth y diwedd, yn ddwy ar hugain oed.-Y dydd c'r blaen derbyniais gerdynNadolig oddiwrth gefnder i mi o Salonica bell, lie y mae efe er's yn a ros i flwyddyn. Efe'r brerethwr disglair ac yn gadeirfardd ieuanc. Mr. H. D.Owen, Pearlios, ger Porthaethwy. A dyma un o'i banillion, newydd golli ei fam :— Yng nghanol yr hwyl a'r llawenydd, Meddyliwch am un an bell dro, By hwnt i derfysgoedd y Werydd- Yn alltud o'i wenwlad a'i fro Ai eira. orchuddia fy ngwiagoedd ? Ai'r glaw wna ddistewi fy nghan ? Mor wag fydd fy merd heb y gwleddoedd, Mor oer fydd fy mhabell heb dan. Nos dydd Nadolig, darlithiai Pedr Hir Bootle, ar Cynddelw yn neuadd Cei aes; y He'n llawn, a phob genau a chlust tua'r llwyfan o'r dechreu i'r diwedd. Diolchwyd i'r cadeirydd am ei rodd haelionnus. Llygad Agored. LLJTHFAEN.—Yn Festri y M.C. nos Nad- ilig, cynhaliwyd cyngerdd gan Gor Plant (45 mewn nifer), dan arweiniad Mr. W. H. Roberts, y Llythyrdy. Perfformiwyd can- awd gy,.egredig Givaredwr y Plant (E. Mason, Mup.Bac-.), yn ddwy ran. Y prif gymeriadau oedd Misses Maggie W illl am;, Grace E Simmons, Florrie Williams, Kate A. Owe.n Dinah M. Roberts, Laura J. Roberts, a'r Mri, Matt Williams, .T Jones Owen, Wm. H.Owens. Perfiormiad neilltuol o dda, a'r arwcinydd medrus wedi cael llafur caled i ddysgu'r platn inor efieithiol. Y rhan olaf yn amrywiol canwyd Iesu. Cyfaill fenaid cu. gan Miss Margaret Owen deuawd, Ar lan afonydd Babel, Mr. Robert Baedon a Miss Jennie Jones Llwybry Wyddfa, Mr. H. E. Roberts adroddiad, Y Milwr, Miss Nell Jones, Llan- aelhaearn unawd, Plentyn Duw, Miss E. Edwards Cwsg, jy mldentyn, Miss Annie Jones Baban diwrnod oed, Mr. R. Bawm. Detholiad o alawcn Cymreig gan y cyfeilydd, E. T. Hug'ies, A.L.C.M., TreAor. Terfynwyd trwy i'r cor ganu ton o waith y cyfeilydd, Mae'r plant yn hoff o ganu. Cynhulliad rhag- orol, a theimlwn yn ddyledus i'r brawd a'r chwaer, Miss E, Edwards a Mr. W. H. Rob- erts, am eu llafur diflino gyda'r plant. Y llvwydd oedd J. O. Jones, Ysw. (Arifog), a chafwyd araitn bwrpasol ganddo. Cyfeil- iwyd gan Miss E. Edwards, Llithfaen, ac E. J. Hughes, A.L.C.M. Yr oedd yn wledd ragorol, ac yn cydfynd ag ysbryd yr wyl. E. Aidan Davie-s. CYNGERDD CROESOSW ALLTCyn- haliwyd cyngerdd mawreddog yn neuadd y Y.M.C.A., No. 1, gwersyll Park Hall, nos Boxing Day. Breintiwvd y gwersyll a doniau o'r radd flaenaf. Dyma'r rhai a wasanaethai: Miss Hilda Cragg-James, seprano canodd gynifer a deg o weithiau, ac nid oedd ddigon gan y dyi-fa,-rhai(I oedd iddi ganu drachefn a thrachefn. Canodd ei gwr hefyd, sef Mr. Mayer,-y ddau o Birkenhcad. Cawsom y fraint aruchelhdyd o glywed Mr. J. H. Jones, Gol. Y BRYTHON, yn adrodd yn gampus ac nid yn unig yn adrodd, ond yn egluro'r darnau b')b tN. Adroddodd bedair gwaith Hefyd Corp. Tom Lloyd (yntau o B'head) a'i gyfaill, yn canu'n beraidd iawn. Cawsom noswaith i'w chofio ac ar y diwedd, estynnodd y Parch. Christmas Jones, sy'n gofalu am y gwaith, galennig sylweddol i'r bechgyn, a rhoddwyd diolch trwy dairhwre iddo arr. y gofal a gymer tros gysur y bechgyn. Diolchwyc i bawb am eu gwasanaeth, a roddid yn rhad gan bob un ac nid yn unig hynny, ond addawodd y Golygydd ddod i bori'r gwersyll a'i ferlyn cyn bo hir, a daw'r doxiau eraill yma'n fuan eto. Diolchwn hefyd i Mr. Arthur Venmore, Ler- pwl, am ei rodd dywysogaidd o ddau gini at y treuliau gyda'r lliaws eraill.—Un o'r bechgyn. TREFFYNNON Yr wythnos ddiweddaf (nos Fawrth) bu cyfeillion Rehoboth, Me, Treffynnon, yn anrhegu eu gweinidog, y Parch J E Davies, a thysteb a cheque ar ei 21ain flwydd o wasanaeth fel bugail Hefyd, derbyniodd Mrs Davies a'r plant roddion addas i'r amgylchiad Llywvddid gan Mr J P Jones Mr J Roberts yn ysgrifennvdd yn absenoldeb Mr Lloyd Williams a Mr D T Roberts, y Banc, yn drysorydd Cafwyd anerchiadau gan amryw gyfeillion a gweinidogion y dref, a the rhagorolJ o flaen y cyfarfod Llongyfarchvryd Mr Dd Owen, un o blant yr eglwys, ar ei waith yn ennill gradd D Sc

I. Basgedaid o'r Wlad.

Ffetan y Gol.

Advertising

[No title]

Advertising