Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

SIACED FRAITO.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

SIACED FRAITO. DYWEDDI'R FIGER.—Y mae'r Parch. Owen Davies, M.A., Acer Gorsedd, Tre- fivnaoa, wedi ei ddyweddlo a Miss Margery, ail ferch y diweddar Mr. R H. Roberts, cyn-faer Dinbyeh, a Mra. Roberts, The Hollies, Dinbych. Mae dyweddio yn un o eiriau tlysa'r iaith ac mor briodol y geilw'r Beibl yr Eglwys yn ddyweddi'r Cri8t.  ?V? NGHROMBIL LL?N??OT???. -Llan digon llonydd fu Llanfrothefi ar hyd y blynyddoedd, heb fawr ddim yn ei gyn- kyrfu ond ambeil awel oddiar grib y Moelwyn oer ond y mae'r lle'n dechreu bywnau, sef yw hynny y mae mwy a mwy o ddynion yn cael gwaith ym mhwll mwn Bwlch y Plwm a phwll m?n Pen'rallt, oedd ynghau n's deugain mlynedd, i'w ail agor. Y mae'r I gw?r cyfarwydd -wedi bod hyd y ddaear ffordd honno i chwilio'i chrombil, ac o'r farn fod yno faint fyd a fyaner o f wn yn aros I i'w .g xi o'i choluddion. Gobeithio eieh I bod chwi'n talu cyflog teilwng i'r rhai sy'n fcurio, eanys gwaith afiacn iawn ydyw, a'r lleithfcer a'r myllni yn andwyo megin anadlu pawb a erys yno'n o hir, heblaw glasu eu hwynebauâ brych ysmotiau o liw'r plwm. Yr hen Rufeiniaid, gryn ddwy fil o flynydd- eedd yn ol, a ddechreuodd durio'r plwm .'1' pyllau hyn, ebe'r gwybodusion. Baedd- weh gan'ileied fedrwch ar Lanfrothen, canys V mae o yn lIe pur lan a sweet, byth er pan fu'r Bedyddiwr galluog Jones o Ramoth yno'n efengylu a lefeinio bro'r clogwyni saawreddog, TYNNUAT EI OYNEFIN.—Clywsom ddwedyd, gan nad pa gan belled y crwydra yr eog, y daw'n ol ymhen hyn a hyn o ber- fedd yr eigion i'r smotyn lle'i ganed yn y Srwd. A dyma'r papur yn dwedyd fod y Parch. E. Cefni Jones, bugail Bedyddwyr Cymreig Hirwain, sir Forgannwg, wedi eyd- synio a'r alwad a gawsai o eglwys Penuel, Bangor, lie y bydd yng ngolwg yr ynys a'r Llan—Llangefni—He'i ganed. YnLlanbens a Hi. Ffestiniog y bugeiliodd cyn mynd i gadw trefn ar Shoni Hois y Sowth. (t DOWCII, BOB COP A.- Y n lie gwastraffu atampiau a pheri llafur afraid, dyma sut y darfu Maer nowydd Gwrecsam-Mr. Thos. Savage Gosod hysbysiad ym mhapurau'r dre ei fod yn cynnal Dowch Acw (At Home) ar y diwrnod a'r diwrnod, a phwyso ar y fcrlgolion dderbyn ei wahoddiad cynnes i'r synulliad y noson honno, sef eystal a dywed- yd Dowch bob copa ohonoch." Syn. kwyrol iawn, Savage. G'WILYDD 0 BETH.-Cwynid yng Nghyngor Dosbarth y Weun (Chirk) fod 4ynifer a deg o bobl yn byw dan yr unto mewn ty un-ystafell ym Mhontfadog a bod l-liaw3 o deuluoedd yn ardal Glyn Cairiog yn olemio o eisiau ty tra bod amryw o dai'r ardal ynghau dros y gaeaf, h.3b neb ar eu cyfyl, am eu bod yng ngofal pobl o Loegr a ddaw iddynt i dorheulo'r ha. Ac y maent mor eiddigus o'u tai nes na chaiff deryn to ddim disgyn ar astell y ffenestr, i edrych a wel o argoel am friwsonyn yn rhywle, heb anfon ynghyntaf at y perehennog :j, Loegr. CWLWM DOLEN.—Dwedodd y Barnwr Bray'r wythnos ddiweddaf ei fod wedi ded- frydu rhwng cant a hanner a dau gant o bobl am amlwreicio yn ystod y ddwy neu dair blynedd diweddaf a bod y trosedd hwnnw wedi mynd yn rhemp o gyffredin yn ddiweddar bod yn rhaid ei gosbi'n llawer llymach na chynt.-Oes, y mae, «anys nid cwlwm dolen a rhedeg mo'r cwlwm kwn i fod, eithr cwlwm gwlwm," na ellir ei ddatod na'i dorri ond gan yr Ysgarydd Diweddaf. Yn y ring hyd yr angau," ebe pawb sy'n priodi o serch cywir a dihalog. MEWN DJFRI !-Yr oedd pedwar crwt ifanc iawn o flaen y fainc yng Nghaernarfon yr wythnos ddiweddaf am waeddi. a gwerthu papurau ar y Sul. Dywedai'r heddgeid- waid y gwerthid o fil i ddwy fil o bapurau yn y dre bob Saboth a bod rhai bechgyn yn ennill o goron i bymtheg swllt efo hynny, ar ddydd yr Arglwydd. Dydd yr Arglwydd, wir Dydd y Wasg Felen, yn hytrach, sy'n tomennu golud yn gynt heddyw nag erioed a miloedd o grefyddwyr-nage, o "I broflfeswyr crefydd-yn eu prynu a'u cadw'n tyw. DAOW HIG YN Y OWMWT,y rnae diaconiaid Cyfarfod Misol Gorllewin Meir- ionydd wedi pasio i godi'r gydnabyddiaeth "Sabothol o ddeg swllt ar hugain i ddwybunt, I ddechreu'r nwyddyn newydd. Dyna dipyn bach o las trwy'r cwmwl i'r gweinidogion ;■ a dalied yr hie i ledu, ebe'r trueiniaid sy'n tiemio ar ol mynd o'r pulpud gartre. DEGHREU DISGLEIRIO.Doeedim byd yn gloywi cymaint ar lygaid rhieni a gweld arwyddion fod eu plant yn debyg o ddisgleirio a dringo llethrau serth clod. Dyna Aledwen Hughes, Trawsfynydd, ao Edwin Morgan, HI. Ffestiniog,—dau o fac- wyaid Ysgol Sir y He olaf-wedi cipio ysgol- oriaeth £20 bob un. Dim ond -un disgleirio arall sy'n well na disgleirio mewn dysg disgleirio mewn daioni a gras. Gofalwn bryderu a gloywi mwy fyth wrth edrych a fo hynny'n ein hiliogaeth, aed pobeth arall lle'r elo, canys gras a daioni yw dau bwnc arholiad Coleg y Nef. HYFRYD SWN YR EBILL.—Y mae ehwareli sir Feirionydd ar lawn waith yr archebion yn dylifo'n domen am ben y penaethiaid a swn hyfryd yr ebillion a'r tanio'n ail glecian drwy'r clogwyni yn debyg i'r fel y byddai ugain a deugain mlynedd yn ol. Ond tai sydcl ar ol. AM Y TEW A'U BABA.V.-Un o'r pethau a ddeffrodd ac a agorodd lygaid pobl Llandudno yr wythnos ddiweddaf oedd baby show, sef am y tlysa'i bryd, yr iachaf a'r graenusa'i groen, a'r gwytnaf a'r dycnaf i ddal tywydd,canys nid y rhai soeglyd dew yw'r rheini at ei gilydd. Dywedodd un o yswiryddion Edinburgh yr wythnos ddi- weddaf mai pobl deneu sy'n byw hwyaf, yn ol llyfrau a thaliadau ei Gymdeithas ef. Brau yw bloneg ynddo'i hun, oni bo gewyn a durweh dano. GWREIGEN GANT OED BRYNLLWYD -Yr oedd Mrs. Elizabeth Owen, Brynllwyd, Moelfre, yn gant oedd ddydd Gwener cyn y diweddaf, a dyma'r llythyr tirion a gafodd i ganlyn cildwm bore ddydd Sadwrn oddi -wrth Syr Owen Thomas, yr aelod dros Sir, o Dy'r Cyffredin I Annwyl Mrs.Owen,—Cododd ynof awydd danfon i chwi air bach o annerch cynnes ar eich canfed dydd pen blwydd. Fy Jiun nid wyf ond hogyn wedi troi y tri. gain oed Ond^fel p&wh o hogia Cymru, 'rwy'n ymserchu yn y merched. Mae prynhawnddydd Oes dda, fel prynhawn hirddydd haf, yn meddu prydferthwch a swyn o'i eiddo ei hun, a rhyw allu cyfareddol i leddfu lludded y sawl sydd o hyd yn yr harnais. Gyda theimladau felly yr wyf yn danfon i chwi fy nymun- iadau goreu ar eich dydd pen blwydd, gan hyderu y cewch ddiwrnod hapus iawn, a llawer un cyffelyb eto. Dymunaf amgau ichwi rodd fechan fel cofarwydd am eich canfed dydd pen blwydd. Yr eiddoch yn gywir, OWBN THOMAS. Dyna ichwi werbh uwd rhynion M6n, rhagor y ta a'r moeth-dameidiau- sy'n f.eiddilo'r Monwyson crebach heddyw. PUMGANT MR. ISaOED JONES.— Y mae Mr. Isgoed Jones wedi awgrymu i eglwys M.C. 8eion, Llanrwst, ei fod yn barod i gyfrannu pum cant o burmau y flwyddyn nesaf ar yr amorf fod yr eglwys yn casglu pumcant arall atynt, er mwyn toddi'r ddyled ar yr achos. Y mae iechyd Mr. Jones yn gwla ers dwy flynedd, ond bydd yn picio pan fedro i'w le ar faine ynadol y dre. PRYNWN HI, FE DAL YN Y DYF- ODOL.—Y mae Cyngor Gwledig Dosbarth Oroesoswallt wedi amlygu eu bwriad i brynu chwarel gerrig Trefiach. Carreg galch las ei lliw sydd yn y gloddfa, ac ohoni hi y caed cofgolofn Huw Morus sydd ar Fuarth Pont y Meibion. :0:

Clep y

GAIR 0 GAER.

y  I Ystafell y Beirdd.

Advertising