Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

SYMUD Y r»3E3S"W03E3: Gr^Xr30.A.Gr "1:)"N" ZDOG-3XT. DA VIES' FRUIT COUGH BALSAM. "VTI fsthadd hwn erioad a rhoddi gwellhad bum a pharhaol oddiwrth holl anhwylderau y Frest yr Ys<*yfaint a'r Gwddf, sef Peswch, Anhawsder i Anadlu, y Pas, Crugni, Colli y Llais, Anwydwyst, Mogfa, Bronchitis, Diffyg Anadl, &c. Afchwaetha y Balsam yn hyfryd a dymunol. Gweithreda ar Blant yn uuiongyrchol. dyogel, a aicr. Gan fod J. 31. D. Uwyddo i ddarganfod cymysgedd gwir werthfawr ac effeithiol tuag at Beswch, Anwyd, Influenza. Asthma, Bronchitis, Diffyg Anadl, Poeri Gwaed, Pas, Crugni, a phob math o enyniad a dolur y Gwddf, teimla mai ei ddyled- swydd ydyw gwnoyd yji hysbyp i'r Cylioedd y Feddygiuiaeth hon, yr hwn a gynwysa y gallu i roddi gwellhad buan oddiwrth unrhyw Un o r doluriau grybwyllwyd uchod. Eflfeithia yn foddhaus a dymunol ar y pilonau dolurus, a symuda yn gyflym Anhiwsder i Anadlu trwy hyrwyddo peswch-boeriad esmwyth, gan roddi folly lawer o ryddhad i anhwylderau yr Asthma a'r mrfodediga«rt;h. a holl anhwyldorau yr Ysgyfaint a'r Frest. Gan fod yr hinsawdd Seisonig mor gyfnewidiol, nid oes ond yohydlg berttontn yn gallu dianc rliag anwyd a pheswch trwm, ac yn ami iawn trwy esgeuluso peswch y canlyna anhwylderau dirnfol, y rhai a ellid eu rhwyatro pa buasid ond cymeryd ychydig ddognau o'r B ilsam hwn. Da,-ganfydda y rhai sydd yn colli eu cwsg noson ar ot noiou oblegid pesychiad dibaid a gyffroir gan deimlad diflas yn oTfaiw' ? g.ynyrchir g»n gasgliad o lysmfedd yn y pibellau gyddfol, fod MVRDDIN DAVIES'S FRUIT COUGH liALNAlI yn feddyjjiiuaeth werthfawr tuag at synaud y llysnafedd hwn ymaith. Lliniara a gwellha hefyd yn gyflym v llooedd uigreen a achosir gan enyniad. J J GAII personaii 0 unrhyw oedran ei gymeryd yn ddyogeJ, ond iddynt gymevyd syhv o'r cyfarwyddiadau a roddir gyda phob ewtral. Alae y Parchenog wedi derbyn Iluawso Dystiolaethau oddiwrth bersonau a gawsant wellhad uniongvrchol tnvy gymeryd v Balaam gwir werthfawr hwn. Os byiid i I Peswch gyfodi (fel y gwna yn fynych) oddiwrth sefyllfa aftaclius yr ystumog neu yr Afu, dylid cymeryd ychydicr d.lognau o feddyginiaeth ryddhaol esmwyth, megys MYRDDIN DAVIES'S FAMILY APERIENT PII,LS, y l'hai a werthir mewn Blychau Is. lj-c. a 2s. Dc. TYSTIOLAETHAU. MN DAVIES,—Syr.—>Tii gallaf mown ysgrifen roddi canmoliaeth ddigonol i'eli Fruit Cough Balaam. Bum am amser maith yu eael tynihno <fan boiwoli yn yjtod y 1103, gant'y nghadw yn effro Vu tynihno jfan boiwoli yn yjtod y 1103, gan(y nghadw yn effro Vu ddi\voddar,oyniera!» eicfi Balaam, ac y mac wcdi cffritliio aruaf yn y niodd mwyaf rliyfoddol, fel y gallaf yn awr fwyntaau noswaitii dda o orphwysdra, a'm peiwoh poouus wodi ei wellhau. Derbyn- i wuli fy iiioletigarcl, diffuant am hyu. T. Wl 1, IAMS, Btiilder, 2P, Freeliold-st., Uplands, Abertawy. YiiQOLDV GSXEDLAETIIOL PAUKULLT. Medi 6ed, 1881. AXWYL SVB,—Mae y.n bleierimawr i mi allu tlIVyn tyatiolaetli o wertlifawrodd eioh Fruit Cough Balsam. Y dydd arall yr oedd ty mercli foclian yu dyoddef oddiwrth beawch trwm, rhoddaia iddi ddau ddogn o'ch BaUam, a bu hyny yn foddion i'w llwyr Cimwythau. Mae fyliiffwrai? liefyd yn agored iawn i bcsweli ac anwyd, oud! ni fetlia eioli Fruit Cough Balsam bytli a'i llwyr OBmwythau. Yr wyf Wodi ei ddcfnyddio ly huuan ar amryw adogau yn Vitod anwyd trwm yu y Frest a cholliant llais, a derbyniaw bob aiusor fudd niawr oddiwrtlio. Yr wvf yn ei wertlifawrogi gymaint fel na bydil fy ngliartrofliytli lieb botelaid wrtli law. Yr ydyoh at oich rliyddid i gyliooddi hwn 03 tybiwcli yn orou, Ydwyf, yr eiddoch yu bar oh us, wrtli law. Yr ydyoh at oich rliyddid i gyliooddi hWtI 03 tybiwcli yn orou, Ydwyf, yr eiddoch yn barclms, I Mr J. M. Davies, Chomist, Abertawy. W. E r< (O'rr. GUHNOS, GOWER IloAD, Modi 14eg, 1880. < Mil DA VIEs,-Syr.-Mao cffaith ei,211 Fruit Cough Balsam Enwog braidd yn aiihyiroel. Y dydd arall rhoddais ddogn ohono 1 un o iy liihlant nan yn cael ei boni gan beswcli blin, a chafodd esinwytliad holl ol gan yr un dogn hwnw. AXX DAVIE,S. POSTMAN, GOWER ROAD, Medi 14eg, 1880. Mn Th VIEs,-Syr.- Yr oodd fy ngwraig yn dyoddef oddiwrth anwyd trwm a chrygni. Ar ol ceisio amryw ddarpariaetliau 11a wnactuant d<iim lies iddi, pwreasodd gostrelaid o'ch Fi'uit Cough Balsam. Darfu i'r dogn cyntaf ei rliyddhau yn fawr iawn, a cliyn iddi gymeryd haner y gostrelaid, yr oodd yr an wyd a'r crygni wedi pcraaith wellliau. Iilioddais v gweddill o'r gostrelaid i gymydog, plcntyu yr hwn oedd a pheswch blin, ac ar ol cymeryd un <logn, nid oedd rhagor yn eisieu, gan fod y peswch wcdi darl'od j-'i liollol Vdwyt', yr eiddoch yn wir, 1 Mr J. M. Davios. S. ASIITOX. LLANSAMLET, Mai laf, 1883. SYB,—M.ae yn lilcser mawr genvf gymcradwyo eieli Fruit Cough J>alsani. Yr wyt yn wastad yu ei gadw yn fy nhy. C red wyf ei fod J'11 'uddygrnuaeth deuluaidd dda a dyogel vn arbenig i blant. Mr Myrddin Davios, Abertawy. AUJLUIAM II. THOMAS. PAROTOEUKi YX LXJG GAX Y PliltClUSNOG, 0". MlTE,r)3D!XI>T DATIES, A.R.F.S., DISPENSING CHEMIST (By Examination), 4, O X FO IIY) STREET, ABEETAWY. I'w gael gan bron yr olt Ffdryllwyr, mown costrelau Is ltc. a 2s. 9c nou yn uniongyichol oddiwrth y Perchunog am 3c yn ychwaneg. O. na fydd mowll stoj gan nnrhyw PferyllydJ, byddnUo. os gofynir guiddo. anfon am dano yn ddioodi Gwerthwyryn LlumUin: Ndwbery & Sons, Sutton & Co Barclay & Sons, Butler Si GVispe, a holl Worthwyr Meddy<>iniaeth Freintebol. 0 CARDEN.-I BAWB SYDD YN DYODDEF ODDIWRTlT GAMGYMEKIADATJ a ffoliucbau ieuenctyd, gwendid gewynol, darfoiiedigaeth cynar, colliant dyndeb, &c., danfonaf gynghor meddygol a'ch gwelllia- chwi yn RHYDD 0 DAL. Darvranfyddwyd y feddyginiaeth enwog hon gan genadwr yn Neheudir America. Anfonwch 'lythyrjjlawr gyda'ch cyfeiriad eicb hunan arno i'r Parch. JOSEPH 1'. INMAN, Station D, New York City, U.S.A. -n NERVOUS AND PHYSICAL DEBILITY. A Gentleman, having tried in vain every advertised remedy, has discovered a simple means of self-cure. He will be happy to forward the particulars to any sufferer on receipt of a stamped and directed envelope.—Address, J. T. SEWELL, Esq., Brook Villa, Hummersmitb, London. iiYDDABDOD, SWIF YN Y CLUSTIAU, &C.— DelUr'i Rstencn for Deafness gael ei dreio bob amser, am ei tod. mown aohoMion a ymddanyosent yn amvelladwy, wedigwneyd l'hyiisldodau. Ar ol ei gymhwyso am ddwy neu dair noson, «y>i..iuir Byddardod Ysgatn, Atalfeuon yn y Clustiau, a'r sibrydau aii:o: *ydd xnor fynyeli yn dilyn clyw drwg. Gellir dyweyd am Bttence ei fod yn sicr o roddi sfwaredisraeth mewn unrhyw act a fyddardod lieb aehoni y niwed lleiaf i beirianwaitli tyner y a phu mor ryl'edd bynag, y mae personau wedi bod yn Bttence ei fod yn sicr o roddi sfwaredisraeth mewn unrhyw aci a fyddardod lieb aehoni y niwed lleiaf i beirianwaitli tyner y a phu mor ryl'edd bynag, y mae personau wedi bod yn r n:iflynyddau wediclywed sciniau ar ol rhoddi prawf teg hi- Zi.iiai-'s Jistvace. l'oteli Is. lie., a 2s. 9c, Arwerthgan yr lioQ gy-yiwyr. SULPHOLIKE LOTION."—Moddion alianol i wella anhwylderau y crotn.—Nid oes odid unrhyw darddiad na bydd iddo ildio i "Sulpholine" mewn ychydig ddyddiau, gan ddechreu diflanu o'r golwg, liyd yn nod pe yn ymddangos tuhwnt i wellhad. Fe ddiflana plorod, coclmi, llynorod, ecu, a gerwinder, megyBtrwy gyfaredd; tray bydd i hen a pharhaus anliwylderan perthynoi i'r croen, sydd wedi bod yn blino y dyoddefydd am lynyddau, pa mor ddwl'n bynag y byddont wedi gwreiddio, gael ymosod arnynt yn Uwyddianus gan "Sulpholine." Y mae yn dinystrio y milyn anweledig i'r llygad sydd yn achosi yr anliwyl- deran anolygus, anfoddua, a plioenuB liyn, a pliob amser yn cynyrehu gohvg glir, iaelius, a naturiol ar y croen. Gwerthir y »' Sulpholine Lotion gan y rhan fwyaf o Gyifyrwyr. Foteli 2s. ge. "CANYS Y GWAED YW Y BY W YD." GWAED GYMYSGEJDD BYD ENWOG CLAEKE. Y Gwaed Burydd ac Adferydd Mawrlesol- IJRhwn ni ellir rhoddi cympradwyaeth rhy uchel am- J- LANilAU aGLOEWI y GWAED o bob ANMHUIIEDD. lacha Hell Giwyfau Iacha Hen Giwyfau Crawnllyd yn y Gwddf lacha Gluniau Cornwydlyd Dolurus Iacha Bendduon lieu IJisgwrn ar y Wyneb lacha Giwyfau Crachlyd lacha Gornwyd Cancraidd lacha Afiechyd y Gwaed a'r Croea Iacha Cliwyddiadau Chwarenol Iacha y Gwaed oddiwrth Sylwcdd anmhur, yn codi oddiar ba aclios bynag. GaR fod y Cymysgedd hwn yn ddymunol i'r archwaeth, ac yn eael ei warantu yn rliydd oddiwrth unrhyw beth niwcidiol i'r eylansoddiad mwyaf gwanaidd perthynoi i unrhyw un o'r ddau ry w, y mae y Perehenos- yu ertYII ar i ddyoddefwyr roddi praivf arno or cael allan ei fawr werth. Miloedd o Dystiolaethau o bob parth. um ^*°i'tli-^treet, Audenshaw (<fer Manchester). Rliydd mi bleser mawr 1 roddi fy nliystiolaeth i effeithiau rhyteddol eich Gwaed Gymysgedd, yr liwn sydd wedi fy nsnvella o droed a nngwrn cornwydlyd drwg iawn. Yr oedd i mi bedwar o areholhon, yr hynam lianalluogodd i ddiiynfy ngalweditraetli am bedair blynedd, yn ystod yr hwn amser bum mewn pump o wahanol glafdai ac o dan bymtlieg o wahanol feddygon. O'r diwedd eymhellwyd h 1 roddi prawf ar eich Gwaed Gymyssredd. ae ar ol cymeryd tair o jihiolau byeliain yr oeddwn yn alluog i fyned at fy ngwaith, ac erbyn i mi gymeryd naw neu ddesj o phiolau yr oeddwn wedi ly llwyr wellhau. Gallweh wneyd y def- nydd a fyiiooh o hyn er budd dyoddefwyr ereill.-Yr eiddoch vn Parchua. JOHN AViijLIAMS." Ar werth mewn phiolau 2s Go yr un, ae mewn Cistiau, vn evn- wyschwe gwaitli cymaint, lis yr un-digon i effeitliio gwellhad I'"lloliyi'y mwyalrif mawr o acliosion hir-sefydlog-gan yr holl JforyllH-yraGwerthwyr Meddyginiaeth Brcintiythyrol trwy yr holl Deyrnas Gyfunol a thrwy y byd, neu a anfonir i unrhyw "yf- etrtad ar dderbyniad 30 neu 132 0 lytliyrau ceiniog, gan y LINCOLN ;& MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY LINCOLN. Trade Mark-" Gwaed Cymysgedd." I BRYANT MIT'S | I A lw Adommh= MATCBr-C 1 I- D Impurity of the Blood. Unless the blood be kept in a pure state the constitution must be weakened and disease supervene. These wonderful Pills possess the power of removing or neutralizing all con- aminations of tho blood and system generally. They quietlv, but certainly, overcome all obstructions tending to produce ill health, and institute regular action in organs that arc faulty from irritation or debility. The dyspeptic, weak, and nervous may rely on these Pills as their best friend and comforter, as they act upon the main springs of life, and thud save thousands from a premature grave. Complaints of Women & Children. The very mild and painless action of these invaluablo rills recommends them to ev cry household as a remedy for the first departuro from health. Any mother, nurse, or young person guided by the directions which accompany each box of Ilolloway's Pills, has at oneo available means for checking disease, purifying the blood, and expelling from tho system all gross humours. They are indeed, at all ages, tliq female's tried friend. Disorders of the Liver with Flatu- Uency and Indigestion. Loss of appetite and flatulency are usually the forerunners of stomachic disease. These famous Pills exercise the most salutary power in all affections of the liver, and all irregularities of the stomach and bowels they restore a healthy function to every internal organ, overcome all obstructions, and cast out all impurities. Weak Stomachs.-Impaired Digestion. The wisest cannot enumerate one tithe of the distressing symptoms arising from enfeebled digestion, all of which may be readily dispelled by these admirable Pills, as they rouse tlw stomach, liver, and every other organ of digestion to that healthy tone which fully enables them to convert all food and drink to the nourishment of the body—hence, these Pills are tho surest strengtheuers, and the safest restorative in nervousness, wasting, and chronic debility. Coughs, Colds, Influenza, and Sore Throats. For curing diseases of the throat, chest, and lungs, these Pills have established for themselves a pre-eminently world-wide fame, as they purify the blood and regulate its circulation. Coughs, common colds, influenza, bronchitis, asthma, pleurisy, inflammation of the lungs, and even consumption in its early stages, are successfully treated with this medicine, particular! v if Hoiloway's Ointment be well rubbed upon the chest and back night and morning. Ilolloway's Pills are the best remedy known in the world for the following diseases Ague Headache 1 Stone and Gravel Asthma Indigastion Secondary Symp- Bilious Complaints Liver Complaints toms Blotches on the Skin Lumbago Tic-Dolorcux Bowel Complaints Piles Ulcers Debility Rheumatism Venereal Affections Dropsy Retention of Urine Worms of all kinds Female Irregularities Scrofula, or King's Weakness from Fevers of all kinds Evil whatever cau-e, Gout Sore Throats &c., &ic. The Pills and Ointment are sold at Professor Hor,r,OWAY'S Establishment, 633, Oxford Street, London, also by nearly every respectablo Vendor of Medicine throughout the Civilised World, in Boxes and Pots, at Is. l^d., '2s. Od., -Is. Cd., lis., 22s., and Si)s. each. The smallest Box o £ Pills contains four dl^u • and the smallest Pot of Ointment one ounce. Full printed directions are affixed to each Box and Pot, and can be had in any language, even in Turkish, Arabic. ArrncaM), Persian, or Chinese. No. 16—2. OWYDDFA Y TYST A'R DYDD amLyfrau o bob math, Cerddoriaeth, Papyr ysgrifenu, a Chyhoodd adan beisomg. Hefyd pob math o waith araraffr. ^WAIIENI'IR y bydd i UN BLYCHAID o VJ CLARKE S B 41 Pills i wella pob dylerlit'o'r Peirianau Troethol, yn un o'r ddau rhyw, wedi ei enill neu yn frdymherol, Graianwst a Phoenau yn y Celli..Ar werth mewn blychau 4s 6c yr un gyn yr holl Freryllwyr a Gwerthwyr Meddyginiaeth Bieint- lythyrol; neu a unfonir i unrhyw gyfeiriad am GO o lythyrnodau, KHn y LINCOLN & MIDLAND COUNTIES' DRUG COMPANY, Lincoln. Goruchwylwyr Cyran- werthol Barclay a'i Foibion, Llundain, a'r lioll Dai Lyluiiwcrtiioi.